Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την μελέτη «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού για...
Υπογράφτηκε η Ειδική Πολεοδομική  Μελέτη  για την Παλιά Πόλη  της  Κέρκυρας. Υπογράφτηκε σήμερα  από τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και...
18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ...
12Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Αριθμός απόφασης 16-21 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 186/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας (ειδική...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2024 – ΤΑΚΤΙΚΗ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2024 – ΤΑΚΤΙΚΗ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.04.24

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 23-4-2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (14η) της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « Βελτίωση Εγκαταστάσεων Κατασκηνώσεων Στ. Δεσύλλας».
 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ».
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Σχολικού Κέντρου Γουβιών – Κοντοκαλίου», προϋπολογισμού 5.350.000,00€(με Φ.Π.Α. 24%).
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας θέση Παχάτικα κοινότητας Γαστουρίου της Δ.Ε. Αχιλλείων».
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του γηπέδου Αργυράδων της Δ.Ε. Κορισσίων».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Παρελίων Δ.Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 8. Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.
 9. Καθορισμός των ελάχιστων αποστάσεων για τη λειτουργία κινητής καντίνας σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο.
 10. Έγκριση της 1ης πρόσθετης πράξης του υπ’αρ 8185/10.08.2023 Δανειστικού Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ανδρομάχης-Αικατερίνης Σπίγγου του Σπυρίδωνος για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του ενταγμένου έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 11. Έγκριση της 2ης πρόσθετης πράξης του υπ’αρ 8185/10.08.2023 Δανειστικού Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ανδρομάχης-Αικατερίνης Σπίγγου του Σπυρίδωνος για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του ενταγμένου έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 12. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 13. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της Επιχείρησης με την Επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80 db, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος με δραστηριότητα «Υπηρεσίες που παρεχονται από Καφέ- Μπάρ».
 14. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της υπ΄αριθ. πρωτ. 19686/31.05.2022 Σύμβασης με τίτλο: «Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΤΜΗΜΑ 1 Καλαθοφόρο με ανυψωτικό μηχανισμό τηλεσκοπικού τύπου)».
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της υπ’ αριθ. πρωτ. 20198 / 02-06-2022 Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΤΜΗΜΑ 1 Καλαθοφόρο με ανυψωτικό μηχανισμό τηλεσκοπικού τύπου)».
 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για το έργο:  «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας».
 17. Έγκριση  3ου πρακτικού (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) της υπηρεσίας με τίτλο: «Ειδική Πολεοδομική Μελέτη για την  Παλιά Πόλη της Κέρκυρας».
 18. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 21ης Μάϊου 2024.
 19. ‘Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 20. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 11-11/9-4-2024 (ΑΔΑ: ΡΓ0Χ46ΜΓ2Α-5Χ6) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με τίτλο: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
 21. ‘Έγκριση της υπ΄αριθμόν Γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων που αφορά στον Κανονισμό Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Γαρίτσας.
 22. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών μετάβασης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.
 23. Έγκριση της κατ’ εξαίρεσης άδειας οδήγησης εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, υπηρεσιακών οχημάτων σε αιρετούς και υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση και μόνο όταν δεν υπάρχουν, κωλύονται ή δεν επαρκούν οι οδηγοί της Υπηρεσίας.
 24. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 373/2023 αγωγής Κτηματολογίου.
 25. Ορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 030908/Ο.Τ.508 (04/Ο.Τ.508) φερόμενου ιδιοκτήτη Ε.Κ. του Κων. και της Ερμ. με ποσοστό 15,00% της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
 26. Ορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 030908/Ο.Τ.508 (04/Ο.Τ.508) φερόμενου ιδιοκτήτη Α.Μ. το γένος Κ. Κων. και της Ερμ. με ποσοστό 15,00% της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
 27. Ορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 030908/Ο.Τ.508 (04/Ο.Τ.508) φερόμενου ιδιοκτήτη Ε.Ά. του Δημ. και της Αθα. με ποσοστό 30,00% της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
 28. Ορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 030908/Ο.Τ.508 (04/Ο.Τ.508) φερόμενου ιδιοκτήτη Ι.Κ. του Κων. και της Ερμ. με ποσοστό 15,00% της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
 29. Ορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 030908/Ο.Τ.508 (04/Ο.Τ.508) φερόμενου ιδιοκτήτη Π. Κ. του Κων και της Ερμ με ποσοστό 10,00% της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
 30. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης που αφορά στην «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και ειδικότερα το Σύστημα ηλεκτρονικής προτεραιότητας και Tablet Αξιολόγησης».
 31. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2024, κατά τις διατάξεις του ν. 4829/2021.
 32. Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων στο δίκτυο φωτισμού πόλης και σύνδεσης νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων και Εξειδίκευση πίστωσης.
 33. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευσης πίστωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους

 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544