Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.01.21
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

Κέρκυρα, 25 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ.  οικ. 2190

 

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

*****************

Έχοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 • την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 • την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 • την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 69863 Απόφαση (ΦΕΚ 4829/τ. Β’/2.11.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
 • την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ Δ1/Γ.Π.οικ.:4992 (ΦΕΚ 186/23,1.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00»,
 • τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17.00.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 1. Διάσπαση της Διαδημοτικής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης (παραλειπόμενα) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 3. Θέμα από την παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα» με τίτλο «Διορισμός σε κάθε νομό ενός Εκπροσώπου – έμπειρου και ανεξάρτητου Δικηγόρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για να παραλαμβάνει και να ελέγχει κατ΄αρχήν τις καταγγελίες για παραβίαση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και να εκδικάζονται γρήγορα (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως κος Γεώργιος Καλούδης).
 4. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-1/15.1.2021 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 5. Έγκριση της κατανομής ποσού από την δ΄ δόση έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 1-1/19.1.2021 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδειας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Μαρία Ζερβού).
 6. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων με τίτλο: «Επιμόρφωση σε θέματα χορωδιακών συνόλων», δια μέσου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 7. Σύναψη Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μοντελοποίησης (CMODLAB) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 8. Καθορισμός αποζημίωσης Μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Σχολικό Κέντρο Πρώην Δήμου Μελιτειέων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου – με τη διαδικασία της κληρώσεως – για τη συμμετοχή του στην ανωτέρω Επιτροπή.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2021. Ορισμός α) δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους – με τη διαδικασία της κληρώσεως – για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή, β) ενός φορολογούμενου δημότη και γ) της γραμματειακής υποστήριξης της ανωτέρω Επιτροπής (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου για τις περ. β) και γ)).
 11. Ορισμός δύο τακτικών Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους – με τη διαδικασία της κληρώσεως – για τη συγκρότηση της επιτροπής Δημοπρασιών άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το έτος 2021.
 12. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του – με τη διαδικασία της κληρώσεως – ως εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη συγκρότηση της Επιτροπής Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444/τ.. Β’/99) όπως ισχύει, για το έτος 2021.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544