Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.03.22

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                             (Συμπλήρωση θέματος από τη

                             Διεύθυνση Περιβάλλοντος και

                             Πολεοδομίας).

 

Κέρκυρα 17 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ. : οικ. 9478

 

 

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

*****************

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 4. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 5. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
 6. την υπ’ αριθμόν 643/Α.Π.69472/24.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,
 7. την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 14709/11.3.2022 (ΦΕΚ Β’/1099) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα
  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
  COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06.00»,
 8. την υπ’ αριθμόν 1-1/9.1.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΖΥ46ΜΓ2Α-ΦΟ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5265/17.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΥΕΟΡ1Φ-ΥΓ2) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,

 

καλείστε σε Συνεδρίαση (7η)  – Τακτική (Μεικτή – μέσω φυσικής παρουσίας ή  με τηλεδιάσκεψη)   – του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.30 στην Κεντρική Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 • Ανακοινώσεις.

 

 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

————————————–

 

 1. Μείωση χώρων στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» κ. Γεώργιος Καρύδης).
 2. Αποδοχή διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Εργασίες ασφαλείας επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 3. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-13/10.7.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 4. Έγκριση για την τροποποίηση των Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών της Στατιστικής Υπηρεσίας στο τμήμα τους που αφορά στις Κοινότητες των Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
 5. Έγκριση κατανομής ποσού από την Α΄ δόση έτους 2021, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 6. Έγκριση της δωρεάν παραχωρήσεως της χρήσεως δημοτικού ακινήτου στην Άνω Κορακιάνα της Δ.Ε. Φαιάκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για στέγαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός και η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 7. Παραχώρηση χώρου του Ναυσιθοείου Γυμναστηρίου στον Α.Σ. Πήγασο Νότιας Κέρκυρας, για το χρονικό διάστημα από 22/01/2022 έως 22/04/2022, από τις 22:00 έως τις 23:30, για διεξαγωγή προπονήσεων και φιλικών παιχνιδιών καλαθοσφαίρισης (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 8. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Ιονίου Βουλής για πραγματοποίηση της 4ης Συνάντησης Μεταφοράς Γνώσης # RouteLab, την 1η και 2α Απριλίου 2022, σε συνδιοργάνωση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον τηλεοπτικό σταθμό ΙΟΝΙΑΝ ΤV (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 9. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, προγράμματος τοπικών και εθνικών εορτών καθώς και προγράμματος δημοσίων σχέσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών αυτών, έτους 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2023 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 10. Έγκριση χορήγησης της αιγίδας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις δράσεις του έργου «Τοπικά και Επώνυμα» που θα πραγματοποιηθούν από την Ένωση Ξενοδόχων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 11. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 25-212/7.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙ5Υ46ΜΓ2Α-ΤΧ7) Απόφασης α) για τον ορισμό ενός επιπλέον τακτικού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και β) για τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής και του αναπληρωτή του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 12. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 25-213/7.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΘΜ46ΜΓ2Α-Τ2Ζ) Απόφασης α) για τον ορισμό ενός επιπλέον τακτικού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και β) για τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής και του αναπληρωτή του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 13. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 25-206/7.12.2021 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας θα οριστεί ως Πρόεδρος (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 14709/11.3.2022 (ΦΕΚ Β’/1099) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, άρθρο 1 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας», Πίνακας Β’ «…Οι Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιούνται ως εξής: (α) (…), (β) μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544