Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

9H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 9H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.03.23

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362797

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Σ. Αφεντουλίδου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Κέρκυρα 31 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ. : οικ.  11301

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

*****************

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 3. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
 4. το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018),
 5. τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»,
 6. την υπ’ αριθμόν 1-1/9.1.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΖΥ46ΜΓ2Α-ΦΟ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5265/17.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΥΕΟΡ1Φ-ΥΓ2) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,
 7. τις διατάξεις του ν. 5013/19.1.2023/τ. Α’ Φ. 12 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνου στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010»,

 

καλείστε στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα είναι τακτική μεικτή και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  4 Απριλίου 2023 και ώρα 19.00 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό).

 

 

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Λήψη Αποφάσεως α) για τη σύσταση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Μπλε Δήμων» και με το διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Μπλε Δήμων», β) για την έγκριση του σχεδίου καταστατικού της Εταιρείας, γ) για τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο κεφάλαιο της Εταιρείας και δ) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες ενέργειες (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 2. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 3. Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ534 (κτίριο Ασάνη) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 4. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. πρωτ. 14102/26-04-2021 Σύμβασης, που αφορά την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 5. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Πλατείας Αγίου Ιωάννη» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 6. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.(Μειωτικού – Τακτοποιητικού) του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου «Αγροτική Οδοποιία Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων και Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων και Θιναλίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις Υπαίθριων Χώρων – Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ’ αριθ. πρωτ. 12722 /15-04-2021 Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ» – ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 11. Έγκριση αιτήματος της εταιρείας ENACT A.E. για την αναπροσαρμογή τιμήματος τιμολόγησης των εργασιών μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 12. Έγκριση της υπ.αριθμ. 8-10-28.3.2023 (ΨΑ4646ΜΓ2Α-6Ε8) απόφασης της Ο.Ε. περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2022 (Δ’Τριμήνου) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός)
 13. Έγκριση αναμόρφωσης (υποχρεωτικής – τακτοποιητικής κλπ) προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Έγκριση κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2024-2027 ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 15. Λήψη Απόφασης καθορισμού των τιμών μεταφοράς και αποθήκευσης των ειδών που απομακρύνονται από τις παραλίες ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 16. Αίτημα μισθώτριας εταιρείας CORFU ON LIST AKTAION Μον. IKE δημοτικού ακινήτου πρώην «Ακταίον», αναστολής καταβολής μισθωμάτων και παράτασης χρόνου λόγω επισκευής του ακινήτου ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 17. Αίτημα του μισθωτή του δημοτικού σκάφους για λύση σύμβασης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 18. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από την εταιρεία «IKOS ΔΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στην περιοχή «Δασιά Κέρκυρας» Δ.Ε. Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 19. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από την εταιρεία «ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στην θαλάσσια περιοχή «Όρμος Αγίου Πέτρου – Αμπελακίου» Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 20. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας «GRECOTEL DAPHNILA BAY DASSIA» Δ.Ε. Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 21. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Μπαρμπάτι» Δ.Ε. Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 22. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου «Φαληράκι» στον ΚΟΙΣΠΕ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 23. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου (κατάστημα 1Β) επί της οδού Μαντζάρου 9, στον Ο.Κ.Ε.  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 24. Έγκριση αιτήματος τοποθέτησης Τοπικού Αστυνομικού στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη και παραχώρησης ακινήτου για τη στέγασή του (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 25. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη οφειλών Κ.Ο.Κ. κ.κ : α) Κ. – Α. , β) Α. – Μ. , γ) Β. – Π. , δ) Μ. – Π. , ε) Ι. – Κ. , στ) Χ. – Μ. , ζ) F.- A. , η) Γ. – Β. , θ) Ε.Δ. – Π. , ι)Α. – Σ.  και ια) Π. – Ζ.     (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 26. α) Έγκριση της πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγράμματος τοπικών και εθνικών εορτών καθώς και προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών αυτών, έτους 2023 και έως την 31 Μαρτίου 2024 και β) έγκριση κατάστασης αναμνηστικών δώρων που δόθηκαν από το αυτοτελές γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ανά κατηγορία εκδήλωσης, από 16.3.2022 έως και 27.3.2023 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη).
 27. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Αλεπούς στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Αλεπούς, για δωρεάν μαθήματα ρομποτικής στους μαθητές (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού)
 28. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων 12ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 12ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας για παιδαγωγικές δραστηριότητες  (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 29. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Γυμνασίου-Λυκείου Καστελλάνων Μέσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο για δωρεάν μαθήματα (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 30. Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος  Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 31. Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 32. Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 33. Κατανομή ποσού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων διεξαγωγής πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022), μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 34. Μετονομασία Πρότυπου ΕΠΑΛ Κέρκυρας σε “Ιωάννης Καποδίστριας” (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 35. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη διαχείριση των συνεπειών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΜΠΑΛΛΟΣ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδης άνεμοι) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου)
 36. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας για την υποστήριξή του στην άσκηση της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 37. Συμπλήρωση της υπ’αρ. 4-29/24-02-2023 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 38. Σύσταση επιτροπής εργασίας μηχανικών με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Νόμο 4495/17 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).

 

Κατ’ εφαρμογή:

Α) του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19» «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’),

β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ) είτε δια ζώσης,

δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Β) την 78η Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24.6.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο
και άλλα θέματα»,

 

επιστρέφουμε στο μεικτό σύστημα πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων, δηλαδή στην περ. δ’ του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, όπως προαναφέρεται, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

Για τη σύνδεσή σας στη Συνεδρίαση, θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική πρόσκληση συμμετοχής.

 

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος
ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) – Ανεξάρτητη
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Ανεξάρτητος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544