Δημοφιλή άρθρα
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα,...
13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αποτέλεσμα Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon Repos”» της Πράξης «Αποκατάσταση τριών...
Αριθμός απόφασης 19-13 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου τριετούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, ΥΠ.ΠΟ.Α., Π.Ι.Ν. και τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος “Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2020”.

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Προσλήψεων / Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την λειτουργία του προγράμματος “Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2020”.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.07.20

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο για την λειτουργία του θερινού προγράμματος «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2020» που θα πραγματοποιηθεί στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και συγκεκριμένα των εξής, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ειδικότητας και αριθμού ατόμων:

 • Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),
 • Δυο (02) Νοσηλευτές/τριες (ΤΕ Νοσηλευτών),
 • Τρείς (03) Γυμναστές/στριες (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),
 • Δύο (02) Ναυαγοσώστες/στριες (ΔΕ)
 • Ένας / μία (01) Εικαστικός (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Ένας/μία (01) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ ή ΤΕ),
 • Ένας/μία (01) ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Τέσσερις (04) Φύλακες (ΔΕ Φυλάκων και έλλειψη ΥΕ Φυλάκων),
 • Δύο (02) Καθαρίστριες (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
 • Δύο (02) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)

Μετά την λήξη της σύμβασης λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών λόγω των ειδικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας και του Π.Δ/τος 23/2000, ενώ οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη με απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anzervou@1525.syzefxis.gov.gr ή [email protected], ή  [email protected],  είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαράσλειο Μέγαρο, 1ος όροφος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, 49132 Κέρκυρα),  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δηλ. από την Δευτέρα 20/07/2020 έως και την Τετάρτη 22/07/2020.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, γνωστοποιούμε ότι οι όποιες πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους αφορούν στην συγκεκριμένη ανακοίνωση θα παρέχονται τηλεφωνικά από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και στα τηλέφωνα 26613 62773, -774, -775, – 776. Επίσης για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα ανωτέρω μέτρα, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τίτλων σπουδών και αδειών από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι: α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων β) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν, και δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID – 19 σύμφωνα με την από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 ΚΥΑ και γ) ότι δεν έχουν εργαστεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στο Δήμο μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών από τη λήξη της νέας απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1 του Ν. 3584/2007.

Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544