Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.05.23

Ο Δήμος Κεντρικής και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB)  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής,

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μουσικού κόμβου (music HUB), εκτιμώμενης αξίας 47.710.00 ευρώ πλέον ΦΠΑ   11.450,40 ευρώ. Σύνολο: 59.160,40

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μονωτικών υλικών εκτιμώμενης αξίας 19.869,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ   4.768,68 ευρώ. Σύνολο: 24.638,18

 Τμήμα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου και επίπλων μουσικού κόμβου (music HUB),  εκτιμώμενης αξίας 1.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 408,00 ευρώ . Σύνολο: 2.108,00

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα αντικείμενα (όχι μέρη αντικειμένων)

Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794 (NUTS: GR222 Νομός: Κέρκυρας).

Προϋπολογισμός : 85.906,58 (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Εγγυητική συμμετοχής: Για το Τμήμα 1 : 954,20 ευρώ- Για το Τμήμα 2: 397,39 ευρώ-  Για το Τμήμα 3: 34,00  ευρώ.- θα κατατίθεται μία (1) εγγυητική επιστολή με το άθροισμα των ποσών των προσφερόμενων τμημάτων

Φορέας χρηματοδότησης; Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου (2019ΕΠ32260003) εντάσσεται στο πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5003428.   Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 69.7135.009 του προϋπολογισμού  έτους 2023

Δικαιούμενοι συμμετοχής: σύμφωνα με το 2.2.1 άρθρο της διακήρυξης

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3  της Διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Παρασκευή 09/06/2023 και ώρα 19:00΄μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση: (URL) http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Επίσης θα δημοσιευτεί, σε δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: Δευτέρα 12/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και μέχρι το πέρας του έργου, με δυνατότητα παράτασης εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή παρακολούθησης του προγράμματος. Με βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του έργου ορίζεται έως 31-7-2023.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται .

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544