Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την«ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
Αριθμός απόφασης 19-12 - Θέμα: Έγκριση της εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών τυπογραφείου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 19-6 - Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Νότιας...
Αριθμός απόφασης 19-5 - Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας...
Αριθμός απόφασης 19-9 - Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.10.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου»

Η διάρκεια της εκάστοτε συμφωνίας – πλαίσιο που αφορά ΤΜΗΜΑ ή ΤΜΗΜΑΤΑ της μελέτης, ορίζεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφή αυτής, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1)  επιπλέον έτος.

  • ΤΜΗΜΑ 1: Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων εκτιμώμενης αξίας 997,96 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ 2: Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (εκσκαφείς, φορτωτές, καταστροφείς κλπ) εκτιμώμενης αξίας 303.060,96 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ 3: Επισκευή Σαρώθρων εκτιμώμενης αξίας 62.496,00 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ 4: Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων άνω των 3,5 τόνων (Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Πυροσβεστικών, Καδοπλυντηρίων, Καλαθοφόρων, Δορυφορικών Οχημάτων, κλπ),  εκτιμώμενης αξίας 878.059,50 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ 5: Επισκευή Υπερκατασκευών (Απορριμματοφόρων , Καδοπλυντηρίων, Συρμών ΣΜΑ, Φορτηγών, Πυροσβεστικών, Γερανοφόρων, Μεταφοράς απορριμματοδεκτών hook lift κλπ) εκτιμώμενης αξίας 553.061,70 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ 6: Επισκευή οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων (Επιβατικών, Δικύκλων, Δορυφορικών οχημάτων , Φορτηγών κλειστού τύπου, Φορτηγών με ανοικτή καρότσα, Πυροσβεστικών κλπ),  εκτιμώμενης αξίας 372.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει   τιμής  για κάθε ΤΜΗΜΑ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

    Έτσι θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για κάθε Τμήμα της μελέτης.  Ιδιαίτερα επισημαίνεται στους αναδόχους  της συμφωνίας πλαίσιο ότι το ίδιο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) θα εφαρμόζεται επί του κόστους εργασιών επισκευής και των τιμών των Ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής ανά Τμήμα ειδών Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 1.821.513,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%: 2.258.676,12 €).

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή  (“εκτελεστικές συμβάσεις”), είναι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ίδιοι Πόροι).

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  17/11/2023 και ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» -«Οικονομικής Προσφοράς», Πέμπτη 23/11/2023 και ώρα 11:30 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544