Δημοφιλή άρθρα
Κερκυραϊκή Αποκριά 2024: Πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων,  σας προσκαλεί  στην έναρξη των...
Αριθμός απόφασης 4-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».....
Αριθμός απόφασης 2-15 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...
Αριθμός απόφασης 4-12 - Θέμα: Περί λήψης απόφασης για τη διαγραφή ή μη, οφειλών.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4-12 ΑΔΑ: 6Φ6646ΜΓ2Α-Ω20
Αριθμός απόφασης 4-11 - Θέμα: Περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών Οικονομικών Φορέων, για την κατάρτιση Μητρώου...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αντιδήμαρχοι (2019-2023)

Αρχική / Αντιδήμαρχοι (2019-2023)
corfu.gr-2020-06-22_15-37-36_956704

Το έργο της Δήμαρχου επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

 

Σύμφωνα με την Α.Π. 2399/20-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ ) για το χρονικό διάστημα  από 20/9/2019 έως 30/9/2020.

Σύμφωνα με την Α.Π. 31785/21-9-2020 απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ ΩΘΚΙ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ ) για το χρονικό διάστημα  από 1/10/2020 έως 30/9/2021.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοίκησης Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Δικτύων Νικόλαος Καλόγερος
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Ιωάννης Σερεμέτης
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας Θεοχάρης Γιώτης
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης Παναγιώτης Βαρούχας
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παναγιώτα Τζάννε
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρωτογενούς Τομέα. Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος Δημήτριος Κατέχης
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας & Κοινωνικού Έργου Ανδρέας Σκούπουρας
(20/9/2019-30/9/2021)
Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Αλέξανδρος Σπ. Κατέχης
(Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2025/20-1-2020 απόφαση Δημάρχου ΑΔΑ 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ )
Αντιδήμαρχος Μαθρακίου Βασίλειος Αν. Αργυρός
(Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2025/20-1-2020 απόφαση Δημάρχου ΑΔΑ 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ )
Αντιδήμαρχος Οθωνών Δημήτριος Εμ. Κατέχης
(20/9/2019-30/9/2020)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων , Υποδομών & Δικτύων  κ. Νικόλαος Καλόγερος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες της ασκεί η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης  κ. Τζάννε Παναγιώτα.

  • Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Αντιδημάρχους του Δήμου. [ΑΔΑ 68Λ946ΜΓ2Α-Ο0Τ]
 

(Β)
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
 

Η κα. Ζερβού Μαρία του Σπυρίδωνος, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για θέματα που αφορούν

α) στην Παιδική ηλικία, την Παιδεία και τη δια βίου μάθηση καθώς και για τον συντονισμό των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και
β) την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Φαιάκων.

 

Τον κ. Μωραϊτη Σπυρίδωνα του Προκοπίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας. Επίσης διατελεί χρέη προέδρου στο ΣΥ.Π.Α.Π και πρόεδρος στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στους παραπάνω τομείς μπορεί να του μεταβιβαστεί με νεότερη απόφαση της Δήμαρχου.

 

Τον κ. Μελίδη Βασίλειο του Γερασίμου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν:

α) τη δημοτική ενότητα Κερκυραίων – Πόλη της Κέρκυρας και περιαστικές περιοχές – και την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερκυραίων.
β) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, και μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
γ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.

 

Τον κ. Ραράκο Ευάγγελο του Ευτύχιου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν :

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, μέλη και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της  η Δήμαρχος.

 

Τον κ. Νεράντζη Σπυρίδωνα του Γεωργίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, υπεύθυνο για τις νησίδες Λαζαρέτο και Βίδο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση Μητρώου Εθελοντών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544