Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.03.22

   Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών προβολής και υλοποίησης 24 επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων κατ’ έτος και για δύο (2) συνεχόμενα έτη, στις εξής Θεματικές Κατηγορίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δρώμενων (πεδία)

  1. Παραστατικές Τέχνες (2 πεδία/ 6 εκδηλώσεις ανά έτος)

  2. Εικαστικές τέχνες (3 πεδία / 5 εκδηλώσεις ανά έτος)

  3. Μουσική (5 πεδία/ 5 εκδηλώσεις ανά έτος)

  4. Λογοτεχνία – Ποίηση (2 πεδία/ 2 εκδηλώσεις ανά έτος)

  5. Εκδηλώσεις Γαστρονομίας (1 πεδίο/ 4 εκδηλώσεις ανά έτος)

  6. Οπτικοακουστικές τέχνες ( 2 πεδία/ 2 εκδηλώσεις ανά έτος)

Η παροχή υπηρεσιών προβολής και υλοποίησης της πράξης δομείται σε τρία (3) πακέτα (Π.Ε.) εργασίας και περιλαμβάνει τα παραδοτέα ως εξής:

1ο Π.Ε.(Νο 3 συνολικού έργου)_ Ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας, με 3Υποπακέτα Εργασίας (ΥΠ.Ε)

2ο Π.Ε. (Νο 4 συνολικού έργου)_ Γιορτές Πόλης 1ου έτους (υποστήριξη 24 εκδηλώσεων συνολικά στα 6 πεδία), με 24Υποπακέτα Εργασίας (ΥΠ.Ε)

3ο Π.Ε.5 (Νο 5 συνολικού έργου)_Γιορτές Πόλης 2ου έτους (υποστήριξη 24 εκδηλώσεων συνολικά στα 6 πεδία) με 24Υποπακέτα Εργασίας (ΥΠ.Ε)

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε 61.6142.001 και 15.6142.003 του Δημοτικού Προϋπολογισμού με το ποσό των 583.271,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται σε 9.407,60 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 29/04/2022 ώρα 15:00΄.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL) http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στις 3/05/2022 και ώρα 11:00 π.μ. ημέρα Τρίτη.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544