Δημοφιλή άρθρα
Συγχαρητήρια Δημάρχου στους Κερκυραίους αθλητές. Με αφορμή τη συμμετοχή των τεσσάρων Κερκυραίων αθλητών, Μελίνας Ζάραγκα, Αρσένη Κουλούρη, Πέτρου Πρίφτη και...
Αριθμός απόφασης 26-12 - Θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του...
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ....
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΟΜΑΔΑ Β

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΟΜΑΔΑ Β
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.07.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, επαναπροκηρύσσει την Ομάδα Β:

(Πολυμηχάνημα (printer/scanner/copier) ), του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» (με τους όρους της υπ αριθμ. 49802/22-12-2022 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011886488 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180387).

Αναλυτικά:

Ομάδα Α/α CPV Είδος Ποσότητα Τιμή Μονάδος (Χ.ΦΠΑ) Σύνολο
Β 3 30232110-8 ΜονόχρωμοΠολυμηχάνημα (printer/scanner/copier) 5 2.000,00 € 10.000,00 €
                                                                                  Σύνολο (ΧΠΦΑ) 10.000,00 €
                                                                       ΦΠΑ 24% 2400,00€
                                                                                Τελικό Σύνολο 12.400,00 €

Τιμή προσφοράς υψηλότερη από την τιμή μελέτης θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 200,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Δευτέρα 31/07/2023 και ώρα 15:00μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Α/Α 198447.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» – «Οικονομικής Προσφοράς» : Τετάρτη 02/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: τρείς (03) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. .

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544