Δημοφιλή άρθρα
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα,...
13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αποτέλεσμα Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon Repos”» της Πράξης «Αποκατάσταση τριών...
Αριθμός απόφασης 19-13 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου τριετούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, ΥΠ.ΠΟ.Α., Π.Ι.Ν. και τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

«Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κερκυραίων»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κερκυραίων»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.05.21

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κερκυραίων», προϋπολογισμού  24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%). με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

   να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αρίθμ. 10/2021 Μελέτης που συντάχθηκε από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ καθώς και τη παρούσα πρόσκληση και να καταθέσουν προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.

 Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

Προς τον  Δήμο  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπηρεσία με τίτλο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ»

Προϋπολογισμού μελέτης : 24.800,00 € ( με ΦΠΑ 24%)

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) και αριθμούς τηλεφώνων.

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν:

Το σύνολο των αναφερόμενων δικαιολογητικών στο άρθρο 6  της μελέτης:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό ή στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), όπως επίσης  και το ειδικό επάγγελμά τους. Θα πρέπει επίσης να προκύπτει συνάφεια του επαγγελματικού αντικειμένου με τις περιγραφόμενες στη παρούσα Μελέτη εργασίες καθαρισμού-αποψίλωσης ανεπιθύμητης βλάστησης. Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους     (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.), όπως επίσης ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας  έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

         3.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του και ειδικότερα: α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές των εταιρειών, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

         4.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

         5.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, από την οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

         6.Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων μηχανημάτων και μέσων, όπως επίσης και του απαραίτητου προσωπικού (σε αριθμό εργαζομένων με την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση), για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσης και στο αντίστοιχο Άρθρο του Τεύχους ΄ Τιμολόγιο Μελέτης-Τεχνική περιγραφή ΄.

Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην διάθεση από τον υποψήφιο ανάδοχο ενός (1) τουλάχιστον κατάλληλου οχήματος-μηχανήματος που θα φέρει χλοοκοπτικό βραχίονα με πλάτος κοπής τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, όπως επίσης ότι ο/οι χειριστής του θα κατέχει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σχετικά με την οδήγηση-χρήση του οχήματος-μηχανήματος.

β. Φάκελος  οικονομικής προσφοράς, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)                                                                                                                                                                                (Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  τηλ. 2661047584  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62794, e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544