Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.10.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτάμιση (7.5) μήνες.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Περιβάλλοντος) μέσω του ΠΔΕ Κωδ. ΣΑ ΕΠ0221 (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ02210045) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.6431.001, του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 53.548,39 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 66.400,00).

Αναλυτικά:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ε1 Π1 Διοργάνωση συναντήσεων της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου με φορείς και κοινωνικούς εταίρους 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Π2 Σύνταξη Μνημονίου Συναντίληψης 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
Ε2  

Π1

Παραγωγή δημιουργικού λογότυπου 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
Π2 Δημιουργία κεντρικού μηνύματος  επικοινωνιακής καμπάνιας 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
Π3 Δημιουργία Videos ευαισθητοποίησης 92110000-5 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες
Π4 Δημιουργία εντύπου οδηγιών και αποστολή του στους καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ύδρευσης 22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα
Π5 Δημιουργία ειδικών σελίδων και ενημέρωση στους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης,  στα 3 γνωστότερα μέσα  (facebook,  twitter, Youtube ) 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Π6 Διεξαγωγή οργανωμένης καμπάνιας Δημοσιότητας -Καταχωρήσεις στον τοπικό Τύπο (σύνολο τοπικών ημερήσιων εφημερίδων, τουλάχιστον 5 ιστοτόπους, τουλάχιστον 2 τηλεοπτικά κανάλια, τουλάχιστον 5  ραδιοφωνικούς σταθμούς) 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
Ε3 Π1 Διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής (Δώρα – διοργάνωση) 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Π2 Διοργάνωση Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Π3 Δημιουργία και διαμοιρασμός ενημερωτικού πακέτου με τσάντα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, έντυπο οδηγιών 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: για το τμήμα 1, ποσό 330€, για το τμήμα 2, ποσό 400€ και για το τμήμα 3, ποσό 340€

Στην περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 26/10/2023 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:30 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» την Δευτέρα 30/10/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. .

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544