Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

«Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.08.22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 για  «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας»

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  βάση  τιμής

Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η υπηρεσία:

ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ANA  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (€) ΔΑΠΑΝΗ ( € )
Δρομολόγιο μετ’ επιστροφής πλοίου για την μεταφορά μεταλλικών απορριμματοδεκτών και των  γερανοφόρων οχημάτων του Δήμου, από το λιμάνι της Κέρκυρας προς τα Διαπόντια Νησιά  (Μαθράκι, Ερείκουσα και Οθωνοί) 8 12.000,00 € 96.000,00 €
 

Φ.Π.Α. 24 %

 

23.040,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 119.040,00 €

Τιμή προσφοράς υψηλότερη από την τιμή μελέτης και του συνολικού  προϋπολογισμού μελέτης θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί .

Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της  και υπολογίστηκε ότι θα γίνουν οκτώ (8) δρομολόγια μεταφοράς με πλοίο.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6414.002, του Δημοτικού Προϋπολογισμού  έτους 2022 και 2023.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 1.920,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα

 05/ /09/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»:Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544