Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση στελεχών του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών με στελέχη του οργανισμού κατά των ναρκωτικών. Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024...
Αριθμός απόφασης 22-1 - Θέμα: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, με τίτλο «Έξοδα σίτισης των...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Διακήρυξη Ηλεκτρονικής...
Αριθμός απόφασης 21-21 - Θέμα: Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.05.21

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  διεθνή  διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη

Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η  προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού :

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 24% (€) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΤΜΗΜΑ  1 Καλαθοφόρο με ανυψωτικό μηχανισμό τηλεσκοπικού τύπου σε ύψος εργασίας 18 μέτρων περίπου 100.000,00 € 1 100.000,00 € 24.000,00 € 124.000,00 €
ΤΜΗΜΑ  2 Ελαστιχοφόρος  εκσκαφέας – φορτωτής 85.000,00 € 1 85.000,00 € 20.400,00 € 105.400,00 €
ΤΜΗΜΑ  3 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26 τόνων περίπου 150.000,00 € 1 150.000,00 € 36.000,00 € 186.000,00 €
ΤΜΗΜΑ  4 Τριαξονική ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα  μεταφοράς μηχανημάτων μικτού φορτίου 25 τόνων περίπου 70.000,00 € 1 70.000,00 € 16.800,00 € 86.800,00 €
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

 

405.000,00 €

 

97.200,00 €

 

502.200,00 €

 

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά: είτε για όλα τα τμήματα (ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 3, ΤΜΗΜΑ 4) ,είτε για όσα τμήματα επιθυμούν,αλλά υποχρεωτικά  για τη συνολική προκηρυχθείσα  ποσότητα του κάθε τμήματος Τιμή προσφοράς υψηλότερη από την τιμή μελέτης του κάθε είδους αλλά και του συνολικού  προϋπολογισμού μελέτης του κάθε Τμήματος θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά για το σύνολο του Τμήματος.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ΠΔΕ, ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και από ιδίους πόρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και θα βαρύνει τους Κ.Α. 62.7131.002,  62.7132.004 και 20.7131.002 του Δημοτικού Προϋπολογισμού .

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται :Τμήμα 1 ποσό 2.000,00 €, Τμήμα 2 ποσό 1.700,00  €,  Τμήμα 3 ποσό 3.000,00 €, Τμήμα 4 ποσό 1.400,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  11/06/2021                 ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»την τέταρτη  (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις   17 / 06 /2021 και ώρα 10.00 π.μ.,

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. .

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544