Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 19-3 - Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Αγροτικές Οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου...
Αριθμός απόφασης 19-2 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κεντρικής &...
Αριθμός απόφασης 12-145 - Θέμα: Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο...
Αριθμός απόφασης 21-9 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». Διόρθωση τίτλου: «Έγκριση...
Αριθμός απόφασης 12-128 - Θέμα: Έναρξη ενεργειών δανειοδότησης αγοράς ακινήτου «εργοστάσιο Δεσύλλα. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12-128 ΑΔΑ: 67Ρ446ΜΓ2Α-ΡΤΒ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πολιτικός Γάμος

corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.10.21

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ ΓΑΜΟΥ

 

(Α)  Έλληνες πολίτες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας γάμου που χρειάζεται να κατατεθούν από τον καθένα ξεχωριστά (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ/τος 391/1982, και τα άρθρα 1350και 1505 του Ν.Δ/τος 1329/1983) είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι:

α) ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356,1357, 1360 του Α.Κ.

β) είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων) και

γ)αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο ή τρίτο κ.λπ.

 1. Παράβολο χαρτοσήμου των 15,00 Ευρώ ένα για τον καθένα (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευτεί από μία Δ.Ο.Υ ή το Δημόσιο Ταμείο).
 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και μια απλή φωτοτυπία τους που παραμένει στην υπηρεσία μας.
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερομένου. Αν δεν έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη γέννησης για κάποιον από τους δύο συζύγους, ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία αυτός ανήκει. Βεβαίωση από την ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία για την καταστροφή των αρχείων της.
 4. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται Δικαστική Απόφαση για την έκδοση της άδειας γάμου.
 5. Αναγγελία του γάμου σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα και στη συνέχεια μετά την έκδοση της εφημερίδας προσκόμιση δυο αντιτύπων (μία για τον καθένα), στην οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία του γάμου, και όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας .
 6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας, προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 7. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας ή Μισθωτήριο Κατοικίας όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για δημότες του αντίστοιχου Δήμου που είναι κάτοικοι εξωτερικού οι άδειες γάμου εκδίδονται από το Δήμο. Τα δικαιολογητικά παραμένουν ίδια με τα παραπάνω, ενώ την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση παραλαμβάνουν, συμπληρώνουν και υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας τους. Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλονται σε εξουσιοδοτημένο άτομο για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

* Τα κύρια ονόματα και τα επώνυμα στις αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται με πεζά τονούμενα γράμματα.

* Για τη δήλωση τέλεσης και για τη δήλωση του γάμου στο Ληξιαρχείο απαραίτητο είναι να γνωστοποιούνται:

Η δ/νση κατοικίας, Θρήσκευμα και δόγμα, Επάγγελμα, Υπηκοότητα, Γραμματικές γνώσεις καθώς επίσης φωτοτυπίες ταυτοτήτων και αντίγραφα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των συζύγων.

 

(Β)  Αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού

 1. Πιστοποιητικό μη κωλύματος γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης.
 3. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου.
 4. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, βίζα ή σφραγίδα εισόδου).
 5. Σε περίπτωση διαζυγίου προσκομίζεται το διαζευκτήριο.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και το διαζευκτήριο πρέπει να είναι μεταφρασμένα.

Επικύρωση και σφραγίδα APOSTILLE είναι απαραίτητη μόνο για όσα πιστοποιητικά προέρχονται από τρίτες χώρες.

 

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

 1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής

αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 1. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την

οποία μετέφρασε.

 1. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544