Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Αρχική / Επικαιρότητα / Δελτία Τύπου / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.01.24

 

Από την Διεύθυνση  Επιχειρησιακού Ελέγχου   ( Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας ),  ανακοινώνεται:

Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δυσμενών συνεπειών, από την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων και καταστροφικών γεγονότων, όπως π.χ. πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, σεισμοί, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την περίοδο 2024-2025 (έως και 31-12-2025).

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προβαίνει, δια του Αρμοδίου Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δν/σης Επιχειρησιακού Έργου και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σε δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Ν.3013/2002, Π.Δ.145/2010, Ν.4662/2020). Η κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών εντάσσεται στον ανωτέρω Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, όπως επίσης και την με αριθμό απόφασης 46-4/21.12.2023“Περί κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας, έκδοσης σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και έγκρισης των τιμών και όρων αυτής” της Οικονομικής Επιτροπής και προκειμένου ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να προβεί στην κατάρτιση του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν άμεσα εκτελώντας εργασίες σχετικές με την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, σεισμούς ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο, φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, όταν και όπου αυτό απαιτηθεί,

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες (εταιρείες, φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν τα κατάλληλα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικό και που επιθυμούν να ενταχθούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο Εργοληπτών, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, έως 16/01/2024, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους. Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Κουλίνες 8, Τ.Κ. 49100, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν:

 

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις).

 

 1. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υφίσταται σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

 

 1. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης για την περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή τους.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 1599/86, με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας : σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail), όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, που αφορά στην κατάρτιση του Μητρώου Εργοληπτών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από την εκδήλωση πλημμυρών, χιονοπτώσεων, πυρκαγιών, σεισμών ή οποιοδήποτε άλλο ακραίο φαινόμενο, φυσική και ανθρωπογενή καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και για την περίοδο 2024- 2025 (έως 31-12-2025), όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, όπως και τις τιμές ωριαίας αποζημίωσης που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου (είδος, αριθμός, άδεια κυκλοφορίας, στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας, συνήθης θέση στάθμευσης), που δύνανται να διαθέσουν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και ότι για κάθε όχημα και μηχάνημα έργου θα διαθέτουν και το απαιτούμενο προσωπικό (οδηγούς-χειριστές).

 

 1. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που θα διαθέσουν, καθώς και των οδηγών-χειριστών αυτών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια, τέλη κυκλοφορίας, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ-όπου απαιτούνται, άδεια χειριστή μηχανήματος έργου) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 1599/86, ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα τα προσκομίσουν όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία.

 

 

Όροι – τιμές ωριαίας αποζημίωσης

 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός μίας ώρας), από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικώς καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και μέχρι τις 31-12-2025, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, από τους υπεύθυνους της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου, θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση, ένταση και γενικότερα τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις συνέπειες του φαινομένου (φυσική ή ανθρωπογενής καταστροφή) και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων.

 

 • Ο αριθμός των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του προσωπικού, που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε έκτακτη ανάγκη – καταστροφή, ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος, την διάρκεια, την ένταση, την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής και δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου. Η διάθεση των απαιτούμενων μέσων (οχήματα, μηχανήματα έργου) και προσωπικού, αποτελεί υποχρέωση των εργοληπτών. Ο ανάδοχος- εργολήπτης είναι υπεύθυνος ώστε τόσο τα μέσα όσο και το προσωπικό να φέρουν τις απαιτούμενες και νόμιμες άδειες.

 

 • Τα οχήματα, μηχανήματα έργου και το προσωπικό, που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από κάθε φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή και έκτακτη ανάγκη,, θα αποζημιώνονται με τις τιμές που ορίζονται στον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, για το διάστημα μέχρι 31-12-2025.Επισημαίνεται ότι στις κάτωθι τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

 

 

 

ΟΧΗΜΑ – MHXANHMA ΕΡΓΟΥ

1. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

– ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ €.

2. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ €.
 

2.α) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ

 

2.β) ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ τύπου JCB 55,00 25,00 10,00
ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου BOB CAT 30,00 20,00 10,00
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ

70- 100 ίππων

60,00 25,00 15,00
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ

άνω των 100 ίππων

70,00 30,00 15,00
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΡΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

70-100 ίππων

60,00 25,00 15,00
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ τύπου D7 80,00 40,00 15,00
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ τύπου D8 90,00 45,00 20,00
ΦΟΡΤΗΓΟ 10-15 τόνων 40,00 20,00 15,00
ΦΟΡΤΗΓΟ 15-18 τόνων 50,00 25,00 20,00
ΕΣΚΑΦΕΑΣ –ΤΣΑΠΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ή

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

80,00 40,00 20,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

(GRADER)GRADER)

65,00 25,00 15,00
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ με ωφέλιμο

άνω των 10 τόνων

60,00 25,00 15,00
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ με

δυνατότητα ανύψωσης άνω

των 15 μέτρων

70,00 30,00 15,00
Πλατφόρμα μεταφοράς οχημάτων έως 8μ. 90,00 25,00 15,00
Λεωφορείο (GRADER)50 θέσεων) 70,00 50,00 25,00
Γεωργικός ελκυστήρας (GRADER)τρακτέρ) 40,00 25,00 10,00
Μηχανικός καταστροφέας 40,00 30,00 15,00

 

 • Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης, περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του πληρώματος αυτού), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ανεξάρτητα από το εάν οι σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται ημέρα, νύκτα, Κυριακές, Επίσημες Αργίες κλπ.

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την αντικατάσταση του πληρώματος των οχημάτων-μηχανημάτων έργου (οδηγός, χειριστής, βοηθός χειριστή κλπ), έγκαιρα και σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση των μέσων, με εξαίρεση τις απαιτούμενες ολιγόλεπτες διακοπές για τον εφοδιασμό των μέσων σε καύσιμο και την αλλαγή λιπαντικών. Στις ανωτέρω τιμές μονάδος περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μέσων στο σημείο που θα ζητηθεί και θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, όπως επίσης και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης τους, έπειτα από την περάτωση των εργασιών. Αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του έκτακτου συμβάντος.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες ωριαίες τιμές περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι:

 • Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς, που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας και γενικότερα θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου-εργολήπτη.
 • fiς χρόνος απασχόλησης/εργασίας του οχήματος-μηχανήματος έργου και του πληρώματος, για την εκτέλεση, προσμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την σχετική εντολή (έγγραφη ή τηλεφωνική) της Υπηρεσίας για την μετάβαση και έναρξη των εργασιών και ολοκληρώνεται με αντίστοιχη εντολή λήξης των εργασιών και αποχώρησης από την Υπηρεσία.
 • fiς ωριαία δαπάνη αναμονής του οχήματος-μηχανήματος έργου (σταλία), ορίζεται η πλήρης αποζημίωση για την παραμονή του μέσου (με ή χωρίς πλήρωμα) στον τόπο του συμβάντος, σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας, πλήρως εφοδιασμένου-εξοπλισμένου και απολύτως λειτουργικού, καθ όλα έτοιμου για εκτέλεση εργασιών. Η σχετική εντολή θα δίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, όπου θα διευκρινίζεται η ανάγκη αναμονής του μέσου/ων με το απαιτούμενο πλήρωμα ή μόνο του μέσου/ων (όχημα – μηχάνημα έργου).
 • fiς χρόνος αναμονής του οχήματος/μηχανήματος έργου με ή χωρίς το πλήρωμα του, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την σχετική εντολή της Υπηρεσίας (έγγραφη ή τηλεφωνική) μετάβασης και αναμονής και ολοκληρώνεται με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών ή με την εντολή διακοπής και αποχώρησης των μέσων.
  • Οι ανάδοχοι-εργολήπτες είναι υπεύθυνοι:
   • fíστε τα οχήματα – μηχανήματα έργου και το προσωπικό να διαθέτουν σε ισχύ, τις απαραίτητες κατά το Νόμο άδειες και πιστοποιητικά χρήσης και λειτουργίας.
   • Να εφαρμόζουν και να τηρούν κατά απόλυτο τρόπο τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
   • Κατά αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχημα, των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του προσωπικού.
  • Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και αποκλεισμού – εξαίρεσης από το Μητρώο Εργοληπτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
  • Οι ανάδοχοι – εργολήπτες που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

 

και ο αριθμός και το είδος των μέσων, θα επιλέγονται για κάθε συμβάν, αφού συνεκτιμηθεί η διαθεσιμότητα των μέσων, η εγγύτητα τους με την περιοχή ενδιαφέροντος, όπως επίσης το μέγεθος, η ένταση, η διάρκεια, η φύση και το σημείο – περιοχή εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου, αλλά και οι σχετικές προβλέψεις, προγνώσεις και ειδοποιήσεις των Αρμοδίων Κρατικών Φορέων (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ε.Μ.Υ. κλπ.

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, δύναται να ενεργοποιήσει μέσα αναδόχου – εργολήπτη ακόμα και πριν την εκδήλωση αναμενόμενων ακραίων φυσικών φαινομένων ή κατά την διάρκεια εκδήλωσής τους και να τα θέσει σε κατάσταση αναμονής – επιφυλακής (σταλία), όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω.

 • Η αποδεδειγμένη εμπειρία και η αξιοπιστία, στο αντικείμενο (αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών) και η οποία δύναται να πιστοποιηθεί από Δημόσιο Φορέα, θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για ένταξη στο καταρτιζόμενο Μητρώο Εργοληπτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 • Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος και εφ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 • Η υποβολή αίτησης συμμετοχής, ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στον Δήμο.
 • Το Μητρώο θα ισχύει υποχρεωτικά για όσους εγγραφούν και μέχρι τις 31-12-2025.
 • Το Μητρώο δύναται να συμπληρωθεί με νέους εργολήπτες και εφ όσον παρουσιαστεί σχετικό ενδιαφέρον, κατόπιν σχετικής Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για όλο το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι 31-12-2025.
 • Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτών οφείλουν για όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους σε αυτό, να ανανεώνουν με δική τους ευθύνη οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο λήγει η ισχύς του. Σε περίπτωση δε προσθήκης, αφαίρεσης, αντικατάστασης οχήματος και μηχανήματος έργου, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτών υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και αμελλητί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας.

Πληροφ.: Βασιλάκης Ιωάννης Τηλ: 26610-47584

Email: [email protected]

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544