Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την«ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
Αριθμός απόφασης 19-12 - Θέμα: Έγκριση της εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών τυπογραφείου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 19-6 - Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Νότιας...
Αριθμός απόφασης 19-5 - Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας...
Αριθμός απόφασης 19-9 - Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.03.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      11-3-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  8447
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 16-03-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 12.00  έως 14.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), και ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 3. Περί Έγκρισης 2ου τακτοποιητικού μειωτικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ».
 4. Περί γνωμοδότησης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων Αβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 5. Περί Έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔIAMOΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 6. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ».
 7. Περί Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, για την  εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας  σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού
 8. Περί έγκρισης υποβολής προσφυγής ενώπιον της επιτροπής κατ’ άρθρον 152 Ν. 3463/2006 και κατά ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 27985/18-2-2021 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδας και Ιονίου.
 9. Περί έγκρισης οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με το 3-1/18/9-3-2021 Πρακτικό Δ.Σ.
 10. Περί έγκρισης Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού 2022-2025.
 11. Περί έγκρισης αποζημίωσης και εξειδίκευσης πίστωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων εκτός έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 12. Περί έγκρισης Ανανέωσης εκμίσθωσης του καταστήματος επί της οδού Εθν. Αντίστασης 1 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου.
 13. Περί έγκρισης Ανανέωσης εκμίσθωσης του καταστήματος επί της οδού Φιλαρμονικής 10 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Δημητρίου Ζερβού.
 14. Περί έγκρισης Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.
 15. Περί έγκρισης Διαγραφής οφειλής από τον Χ.Κ. 293/2021.
 16. Περί έγκρισης Διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν σε μισθώματα του δημοτικού ακινήτου στη νησίδα Βίδο.
 17. Περί έγκρισης Διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής.
 18. Περί Έγκρισης Απολογισμού έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ.
 19. Περί Έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΙΟΡΔΑΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
 20. Περί διόρθωσης της 46-19/28-12-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί απαλλαγής υπολόγων από την πάγια προκαταβολή Δήμου Κέρκυρας οκταμήνου (1-8) έτους 2019 και Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων τετραμήνου (9-12) έτους 2019».

 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 14.00 της 16-03-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544