Δημοφιλή άρθρα
Πρόγραμμα Δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων της στοματικής και σκελετικής υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Κεντρικής...
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2024 - ΤΑΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. ...
Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την Κέρκυρα προς νησίδες ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ και επιστροφή».. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)». Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (18Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (18Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.06.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    8-6-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 20532
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 18Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 12-6-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά υπέρ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και ορισμού της διάρκειας της σύμβασης.
 2. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ».
 3. Περί Έγκρισης κατάρτισης  όρων δημοπρασίας μειοδοτικού διαγωνισμού και σύνταξης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης, του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας,  του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου &  του Δημοτικού Σχολείου Καστελλάνων Μέσης.
 4. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που αφορά την «Προμήθεια ενδιαιτημάτων, εξοπλισμού κτηνιατρείου- επίπλων και οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων» (χρηματοδότηση «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»).
 5. Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση γέφυρας θέση «Παχάτικα» κοινότητας Γαστουρίου της Δ.Ε. Αχιλλείων
 6. Περί έγκρισης Άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με τη διάλυση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης & Επανάχρησης Διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά».
 7. Περί έγκρισης άσκησης προσφυγής κατά της υπαριθμ. 49571/1-6-2023 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για πρόστιμα Λιμεναρχείου.
 8. Περί έγκρισης της 19446/31-5-2023 Απόφασης Δημάρχου για Ορισμό δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Κερκύρας.
 9. Περί έγκρισης της 19716/1-5-2023 Απόφασης Δημάρχου για Ορισμό νομικού συμβούλου προς εκπροσώπηση του Δήμου Κέρκυρας ενώπιον του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 10. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023.
 11. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου με χρηματοδότηση ΠΔΕ Τεχνικό Πρόγραμμα 2022, προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και Κ.Α. 64.7413.026.
 12. Περι συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΙΟ ΝΥΜΦΩΝ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Τεχνικού Προγράμματος 2021, με χρηματοδότηση από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 προϋπολογισμού 67.358,36€ (με Φ.Π.Α.) με Κ.Α. 64.7322.004),
 13. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Μερόπης – Σπυριδούλας Υδραίου στο Μπρίντιζι, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις με την ευκαιρία της τριακοστής έβδομης (37ης) Ρεγκάτας Μπρίντιζι –Κέρκυρα.
 14. Περί έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για τον ΔΕΔΔΗΕ.
 15. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την «Έκτακτη Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»
 16. Περί έγκρισης εξειδικεύσεων πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 17. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 18. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημίες σε δίκυκλο όχημα λόγω πτώσης δένδρου (Τ.Μ.).
 19. Περί έγκρισης Αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ζημία σε Ι.Χ. όχημα λόγω πτώσης σε λακούβα οδοστρώματος(Γ.Ε.).
 20. Περί ορισμού τιμής μονάδος για την εισφορά μετετροπής γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία 42050/Ο.Τ. 642 (02/Ο.Τ. 642)με ποσοστό 12,101% της Π.Ε. ΚΑΝΟΝΙΟΥ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 21. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)
 22. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Ερείκουσας).
 23. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)
 24. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544