Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(3Η) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(3Η) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.02.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    02-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 4069
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Σαν Τζιάκομο- Πλατεία Μ.Θεοτόκη – Αίθουσα Συνεδριάσεων) τις 07-02-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 3608/21-1-2022(ΦΕΚ 155 Β), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης τροποποίησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση Χ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Περί Έγκρισης Πρακτικού διαγωνισμού  που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»(επιστροφή εγγυητικών επιστολών).
 3. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, προϋπολογισμού 133.468,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 4. Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας & 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
 5. Περί συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 6. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΝΔΟΥΚΙΟΥ ».
 7. Περί Έγκρισης συνέχισης μίσθωσης κτιρίου Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και καταβολή μισθώματος από ίδιους πόρους.
 8. Περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ για πρόσληψη στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού, κατόπιν της περικοπής του αρχικού αιτήματος.
 9. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς συζήτηση της 263/2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 10. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 262/2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 11. Περί Έγκρισης της μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Αντιδήμαρχου Διαποντίων Νήσων (κατά τόπον Αντιδημάρχου Οθωνών) εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 12. Περί Έγκρισης της μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 13. Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικών Καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά.
 14. Περί έγκρισης απολογισμού έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.
 15. Περί έγκρισης απολογισμού έτους 2021 των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης ΙΣΑΒΕΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΟΤΑΡΔΟΥ.
 16. Περί έγκρισης απολογισμού έτους 2021 των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ και ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΡΛΙΩΤΗ.
 17. Περί Εξειδίκευσης προϋποθέσεων χορήγησης υποτροφιών από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου.
 18. Περί Διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
 19. Περί Διαγραφής ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω εξόφλησής τους.
 20. Περί Διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ, λόγω εξόφλησης.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544