Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 13-3/17-4/2024 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Στέφανου...
Συνεδριάσεις Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  και Συναντήσεις Εργασίας με φορείς. Στις 4 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...
Αριθμός απόφασης 12-2 - Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθμόν 13062/10-4-2024 Απόφασης Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 8-91 - Θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας, για την εγγραφή του στο δημοτικό προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων...
Αριθμός απόφασης 8-92 - Θέμα: Γνωμοδότηση για τη δημοπράτηση θέσεων σε τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια : α) καφέ και τα σχετικά (coffe break) και ελαφρύ γεύμα και β) παράθεση γεύματος

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια : α) καφέ και τα σχετικά (coffe break) και ελαφρύ γεύμα και β) παράθεση γεύματος
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.11.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 26613 62727 -781

ΚΕΡΚΥΡΑ    04  /11/2019
Αρ. Πρωτ.:  9088

ΠΡΟΣ :1. CORFU PALACE
HOTEL
Λεωφόρος Δημοκρατίας 2
Κέρκυρα
2. ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ ΠΕΡΓΟΛΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια : α) καφέ και τα σχετικά (coffe break) και ελαφρύ γεύμα  ενδεικτικού Προϋπολογισμού 2.529,60€ και β) παράθεση γεύματος ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.689,35€  που  θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του  « 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας safe corfu 2019», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

 

προσκαλεί

 

  Να λάβει  υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού ¨Έργου  καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσει  φάκελο προσφοράς  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.
Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης..
Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για μία ομάδα ειδών, αλλά και για το σύνολο των ομάδων.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι  από την υπογραφή της και για διάστημα ενός μηνός .

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Τρίτη  05 Νοεμβρίου   2019 και ώρα : 13:30μ.μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:
Προς τον  Δήμο  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια:   α)  καφέ και τα σχετικά (coffe break) και ελαφρύ γεύμα ενδεικτικού Προϋπολογισμού με ΦΠΑ  2.529,60€ και  β)  για την παράθεση γεύματος ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.689,35€   στα πλαίσια του « 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας safe corfu 2019»
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 05/11 /2019 και ωρα 13.30μ.μ. ).

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης:

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και με την διαδικασία  μπορείτε  να λάβετε από το Τμήμα Προμηθειών υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών τηλ.2661362781 e-mail [email protected] ή να αναζητήσετε την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
α/α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544