Δημοφιλή άρθρα
Μυοκτονία στις Δ.Ε. Φαιάκων –  Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών &  Διαποντίων Nήσων. Πρόγραμμα 1ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας (Τμήμα...
Αριθμός απόφασης 25-3 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Αριθμός απόφασης 25-16 - Θέμα: Έγκρισης διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-16 ΑΔΑ: 9ΦΚΜ46ΜΓ2Α-ΓΩ2
Αριθμός απόφασης 25-15 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αμμόχωστο α) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ....
Αριθμός απόφασης 25-12 - Θέμα: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων κατά της ετερόρρυθμης...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4.

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.08.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                   

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                  Κέρκυρα   03 Αυγούστου 2023

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Γιώργος  Προβατάς                                                    Αρ.Πρωτ. :   31

Τηλφ.:26610-28512 

e mail: mailto:[email protected]

 

Θέμα:   «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

 

Κωδικός  CPV :             30197643-5

 

Αναθέτουσα Αρχή:

    Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής      Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

 

Έργο:

      Προμήθεια φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού χαρτιού Α4, για την περίοδο Σεπτέμβρης 2023 –    Μάης 2024.

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών:

                                        Τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων  Νήσων, όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου:

Σεπτέμβρης 2023   –   Μάης 2024.

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών:

28 Αυγούστου 2023,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών:

  Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κος Γεώργιος Προβατάς) San Giacomo.

 

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών:

Δημαρχείο San Giacomo – Γραφείο Σχολικών Επιτροπών,  ημέρα Παρασκευή  31 Αυγούστουου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής:

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων – Κωνσταντίνος Κωστάλης, Τηλ. 6976040000.

 

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Κωνσταντίνος Κωστάλης
Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661028512

6976040000

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Προμήθεια  Χαρτιού Α4 που να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην τεχνική περιγραφή
 • Μεταφορά-Παράδοση στα σχολεία των απαιτούμενων πακέτων(τμχ) Α4 σε 3 δόσεις (παρτίδες) :  Σεπτέμβρη (2023) – Γενάρη & Μάη (2024).

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (αρ. Αποφ.: 6-5 /01.08.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4  ΑΔΑ: 6ΠΠΙ46ΜΣΞΘ-ΒΒ1).

 

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του Αναδόχου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται (διατραπεζικά) από την Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τα  τιμολόγια τα οποία θα εκδίδονται συγκεντρωτικά των Δελτίων Αποστολής (ΔΑ) ανά σχολείο ανά παρτίδα .

 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

 1. ο τίτλος του έργου και
 2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και

ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 2 (υπο)φακέλους :

α)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Περιγραφή» στον οποίο περιλαμβάνεται:

 1. Η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
 2. Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο Στοιχεία Επικοινωνίας)

β)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται  το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

Κάθε προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά, είναι υποχρεωμένος να προσφέρει δείγματα και δήλωση ότι το χαρτί που προσφέρει συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα δείγματα να είναι στις συσκευασίες πώλησής τους.

 

Προσοχή! Το έργο αφορά όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει εξ αρχής να γνωρίζει ότι υποχρεούται να μεταφέρει σε όλα τα σχολεία του Δήμου (εντός και εκτός πόλης) τα πακέτα Α4 που θα συμφωνηθούν με δικά του έξοδα, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης.

Ο αριθμός των πακέτων Α4 που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο είναι δεσμευτικός για την Σχολική Επιτροπή με δυνατότητα αποδοχής από πλευράς Αναδόχου μικρότερης ποσότητας από την αιτούμενη, όχι όμως μικρότερης του 10% συνολικά. Σε περίπτωση, απαίτησης περισσοτέρων – από πλευράς σχολείου/ων – πακέτων από αυτά τα οποία ζητούν αρχικά, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται από την τιμή πακέτου και υποχρεούται να τα διαθέσει τα επιπλέον πακέτα στην ίδια τιμή.

 

        Σχολεία και αριθμός πακέτων-τμχ (500 φύλλων) που αιτούνται στο σύνολο του συμβατικού χρονικού διαστήματος.

α/α Σχολική Μονάδα Είδος CPV Μον.

Μέτρ.

Ποσότητα

1 1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

2 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

3 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

4 4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

5 5ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

6 6ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

7 7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

50

11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ  ΜΕ Λ. Τ. Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

13 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

50

14 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

15 1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

175

16 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

175

17 3ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

175

18 4ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

125

19 5ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

20 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

21 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

50

22 1ο  ΕΠΑΛ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

175

23 2ο  ΕΠΑΛ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

24 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

50

25 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

100

26 ΕΕΕΕΚ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

50

27 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

50

28 1ο Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ

50

  ΣΥΝΟΛΑ

2.775 τμχ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

Για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες τις Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών, προβλέπεται η προμήθεια φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου για το σχολικό έτος  2023 – 2024.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Πρόκειται για χαρτί μεγέθους  Α4 διαστάσεων 210Χ297mm με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

 

Αρ. Ερώτησης Απαίτηση Απάντηση
1 Ναι
2 Ναι
3 Ναι
4 Ναι
5 Ναι
6 Ναι
7 Ναι
8 Ναι

 

 1. Χρώμα = Λευκό
 2. Προσδιορισμός Αδιαφάνειας – ISO 2471/2008 = μεγαλύτερο από 94%
 3. Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας, ISO 536/2012 με 80g/sq.m
 4. Προσδιορισμός διαστάσεων φύλλου χάρτου, EN ISO 216/2002 = 21,1cmx29,8cm
 5. ISO 9184/1,2,3 – Σύσταση χαρτιού) = 100%κ.β. χημικός πολτός
 6. Το υπό προμήθεια χαρτί να είναι κατάλληλο για την απευθείας εκτύπωση και από τις δύο όψεις του
 7. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες
 8. Το χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθμός των φύλλων, σε κάθε δεσμίδα να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα και φύλλα άλλων διαστάσεων από τις κανονικές ή άλλες κατηγορίες χαρτιού.

 

Κάθε προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά, είναι υποχρεωμένος να προσφέρει δείγματα και δήλωση ότι το χαρτί που προσφέρει συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Τα δείγματα να είναι στις συσκευασίες πώλησής τους.

 

IΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α Σχολική Μονάδα Είδος CPV Μον.

Μέτρ.

Ποσότητα Τιμή μον. (χωρίς ΦΠΑ) Δαπάνη
1 1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
2 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
3 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
4 4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
5 5ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
6 6ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
7 7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 50 4.20 € 210,00€
11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ  ΜΕ Λ. Τ. Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
13 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 50 4.20 € 210,00€
14 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
15 1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 175 4.20 € 700,00€
16 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 175 4.20 € 700,00€
17 3ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 175 4.20 € 700,00€
18 4ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 125 4.20 € 525,00€
19 5ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
20 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00€
21 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 50 4.20 € 210,00€
22 1ο  ΕΠΑΛ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 175 4.20 € 700,00€
23 2ο  ΕΠΑΛ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 4.20 €
24 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 50 4.20 € 210,00€
25 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 100 4.20 € 420,00 €
26 ΕΕΕΕΚ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 50 4.20 € 210,00€
27 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 50 4.20 € 210,00€
28 1ο Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χαρτί Α4 80g/m² 30197643-5 Πακέτο 500Φ 50 4.20 € 210,00€
  ΣΥΝΟΛΑ 2.775 τμχ       (χωρίς ΦΠΑ)         11.655,00€           
Φ.Π.Α  24%                                 2.797,20€
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)           14.452,20€       

Δηλαδή συνολικά:   14.452,20 €  .

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:

Επωνυμία:   Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης

Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

(Υπ’ όψιν γραμματέα:   κου Γεωργίου Προβατά)

Ταχ.Δ/νση Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Ταχ.κωδ 49100 – Πόλη Κέρκυρα

Τηλέφωνο  2661028512

 

 

Για τον Ανάδοχο:

Επωνυμία . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ. Δ/νση . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ. κωδ. . . . . . ΠΟΛΗ . . . . . . .

Τηλέφωνο . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/νση: Πλατεία Μ. Θεοτόκη-

Τηλ.: 26610-28512

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………………………………. ΑΦΜ  …………………………… οδός …………………………………. αριθμ. ………………. Αριθμ. Τηλ ……………..……

Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την «Χαρτιού Α4 για τα σχολεία του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» σύμφωνα με την πρόσκληση και την τεχνική μελέτη. Το χαρτί εξοπλισμός θα παραδοθεί στα σχολεία όπως περιγράφονται στην πρόσκληση σε έως και 3 δόσεις εντός της σχολικής χρονιάς Μάιος 2022-Αύγουστος 2024. Η Σύμβαση θα υπογραφεί με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και η πληρωμή θα γίνεται από το εκάστοτε σχολείο με την επίδειξη αντίστοιχου τιμολογίου.

(προσθέστε γραμμές αν χρειαστεί)

Α/Α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα  Αρχική Τιμή Μονάδας   Χωρίς ΦΠΑ Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ Συνολική Αξία

Χωρίς ΦΠΑ

1.  

 

2.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ  

Κέρκυρα  . . . . . . .

Ο Προσφέρων

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544