Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αρμοδιότητες Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών Αρμοδιότητες Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν. 2690/1999 και Ν.3146/03 (ΦΕΚ 125/Α).
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοση τους στους πολίτες με τον τρόπο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην αίτηση του.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό των Κ.Ε.Π. (επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κ.λ.π.).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από τη δράση του Κ.Ε.Π.
Εκδίδει βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας ανηλίκων, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης από το νόμο ηλικίας και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας τους για κάθε νόμιμο λόγο (N.3345/2005, ΦΕΚ 138/Α/16-6-2005, άρθρο 16).
Υποδέχεται αιτήσεις πολιτών μέσω Διαδικτυακής Πύλης και Τηλεφωνικού Κέντρου, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π. και τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών, στατιστικά στοιχεία (ΑΔΑ: Β4ΛΔΧ-6ΣΛ Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/ 13-6-2012).
Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση τους και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραδίδει στους πολίτες τα έγγραφα που έχουν δηλώσει να τα παραλάβουν ιδιόχειρα από το Κ.Ε.Π. κατά την υποβολή της αίτησης τους.
Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις.
Αρμοδιότητες Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΕΚΕ) (Ν. 3853/2010_ΦΕΚ 90Α΄)
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Ε.Κ.Ε μέσω του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. www.eu-go.gr.
Παραλαμβάνει τις αιτήσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί από τους πολίτες στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. Εάν ο πολίτης δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε και δεν επιθυμεί την εγγραφή του, τότε ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε χρησιμοποιεί για την υποβολή αίτησης/δήλωσης/ αναγγελίας εκ μέρους του ενδιαφερομένου τον λογαριασμό του Ε.Κ.Ε.
Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. παρακολουθεί την υπόθεση που έχει υποβληθεί στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε και ενημερώνει τον πολίτη για οποιοδήποτε μήνυμα παραλάβει από τον αρμόδιο φορέα καθώς επίσης και για την έκβαση του φακέλου.
Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. διαβιβάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης στον αρμόδιο φορέα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα.
Ο υπάλληλος παραλαμβάνει το αιτούμενο διοικητικό προϊόν ή την αρνητική απάντηση από τον αρμόδιο φορέα και το αναρτά ειδικό χώρο της φόρμας της ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544