Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αρμοδιότητες Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης

 1. Χορηγεί έγκριση δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4030/2011, αφού ελέγξει τους όρους δόμησης και τα λοιπά δικαιολογητικά.
 2. Εκδίδει άδεια δόμησης, αφού διαπιστώσει την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου και ελέγξει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων και τον αριθμό μητρώου του μηχανικού.
 3. Εκδίδει ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, εργασίες περιτοιχίσεων, καθώς και για κοπή δένδρων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 1337/1983 (Α΄33) και το άρθρο 6 του Ν.4030/2011.
 4. Αναρτά στο διαδίκτυο την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης.
 5. Αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δ.Ο.Κ.Κ.), στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και στην Κτηματολόγιο Α.Ε. το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμησης που υποβλήθηκαν για την έγκριση δόμησης, καθώς και την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης.
 6. Εκδίδει αναθεώρηση της έγκρισης δόμησης, της άδειας δόμησης και ενημερώνει το φάκελο της άδειας δόμησης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
 7. Χορηγεί την έγκριση εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, ή τηλεφωνίας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
 8. Εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας, σύμφωνα με την με αρ.πρ. 55174/13 (ΦΕΚ 2605Β/15-10-13) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής  και το άρθρο 4 του Ν.4067/2012 όπως εκάστοτε ισχύουν.
 9. Χορηγεί άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) ’85.
 10. Εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από κατεδάφιση με το άρθρο 8 παρ. 8.5 του Ν. 1512/85.
 11. Ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 25 του ν.4178/2013.
 12. Ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών.
 13. Προβαίνει στην ανάκληση των αδειών, όταν απαιτείται.
 14. Τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και στατιστικά στοιχεία για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες δόμησης.
 15. Ελέγχει  την  στατική μελέτη και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης, σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από τον Ελεγκτή Δόμησης.
 16. Ελέγχει την μελέτη ΕΝΑΚ, θερμομόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας, Η/Μ μελετών που υποβλήθηκαν για την έκδοσή της άδειας δόμησης σε περίπτωση διακοπής εργασιών μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από τον Ελεγκτή Δόμησης.
 17. Επιβάλλει διακοπή οικοδομικών εργασιών, αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέποντα μηχανικού.
 1. Θεωρεί όρους δόμησης.
 2. Τηρεί ειδικό αρχείο:
  • οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων δόμησης και αδειών δόμησης.
  • αδειών πρώην Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ν.Α.Κ.
  • εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας.
  • εγγράφων ενημερώσεων εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν. 4067/2012 όπως κάθε φορά ισχύει.
  • εγκρίσεων αδειών επισκευής και εργασιών αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών του άρθρου 24 του ν.4178/13.
 1. Τηρεί το αρχείο φακέλων τακτοποίησης των Ν. 3773/09 και Ν. 3843/10.
 2. Τηρεί Μητρώο Οικοδομικών Αδειών και Νομιμοποιήσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών των Ν. 1337/83, Ν. 720/77 και Ν. 410/68.
 3. Αναλαμβάνει όλα τα θέματα ψηφιοποίησης του υφιστάμενου αρχείου σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4030/11.
 4. Βεβαιώνει την προσωρινή μη εύρεση ή την οριστική απώλεια στοιχείων από φακέλους και μεριμνά για την ενημέρωση του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης για την ανασύσταση των φακέλων αυτών.
 5. Χορηγεί αντίγραφα από το αρχείο αρμοδιότητας του μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων
 6. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο. 
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544