Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα  26   Νοεμβρίου 2021 ...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(54Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    26-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Αριθμός απόφασης 52-5 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & ανακύκλωσης, εκτός έδρας...
Αριθμός απόφασης 52-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκειμένου να...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Ν. Κέρκυρας)

Αρχική / Υπηρεσίες / Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου / Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) / Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Ν. Κέρκυρας)
corfu.gr-2021-03-11_10-35-29_081778

Ανήκει στην κατηγορία Συνδέσμου Δήμων και με βάση το άρθρο 245 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Συστήθηκε αρχικά ως «Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας» (ΦΕΚ 501/07.07.1993), ενώ το έτος 2008 μετατράπηκε  σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Διαχειριστική Ενότητα της Κέρκυρας, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας», με την διακριτική ονομασία «ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 1628/14.08.2008). Έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο την γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σκοποί του συνδέσμου είναι:

α) Η διαχείριση των στέρεων αποβλήτων και η πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο σκοπό αυτό και ενδεικτικά η συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία και διάθεση, συμπεριλαμβανομένης και της εποπτείας των εργασιών αυτών καθώς και της μετέπειτα φροντίδας και χώρων διάθεσης.

β) Η ερευνά προγραμματισμός υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και πρωτοβουλιών της Ε.Ε. της περιοχής που καλύπτουν οι ΟΤΑ νομού Κέρκυρας.

γ) Η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων και υλοποίησης έργων, μελετών και ενεργειών που προέρχονται από δήμους, κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων, συμπολιτείες και κάθε μορφής διαδημοτικές συνεργασίες, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 10 του ν. 3274/2004.

δ) Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την Τ.Ε.Δ.Κ. (δήμους και κοινότητες) προκειμένου να γίνεται καθαρισμός και αποψίλωση του κεντρικού οδικού δικτύου Κέρκυρας σε μόνιμη βάση.

ε) Η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω.

στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στα πλαίσια των παραπάνω αντικειμένων και η τεχνική στήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ζ) Η διενέργεια κάθε πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς του συνδέσμου, είτε τα αρμόδια όργανα του κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του σκοπού του.

η) Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τη λήψη αδειών καθώς και τυχόν άλλων μελετών που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

θ) Η λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και η υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων του νομού. Οι ανωτέρω σκοποί απαριθμούνται ενδεικτικά. Άλλωστε, οι σκοποί περιλαμβάνουν το σύνολο των στόχων και απαιτήσεων της κοινής υπουργικής απόφασης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, καθώς και την ΚΥΑ, τα όποια θα ρυθμίζουν ειδικότερα ζητήματα ή θέματα με χαρακτήρα το τεχνικό ή λεπτομερειακό του φορέα και των ζητημάτων τιμολογιακής πολιτικής.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Aρ. Απόφ: 4-93/13-11-2019, ΑΔΑ: Ψ46Χ46ΜΓ2Α- ΚΔΜ) και  επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Υδραίου Μερόπη- Σπυριδούλα Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Σαρλής Χρύσανθος Αντιπρόεδρος
3. Καλόγερος Νικόλαος Δημ. Σύμβουλος, Εκπρόσωπος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
4. Σερεμέτης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος, Εκπρόσωπος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
5. Τζάννε Παναγιώτα Δημ. Σύμβουλος, Εκπρόσωπος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
6. Τρεπεκλής Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, εκλεγείς από την μειοψηφία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
7. Μαχειμάρης Γεώργιος Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, εκπρόσωπος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
8. Κόκκαλη Σπυριδούλα Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
9. Λέσσης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, εκπρόσωπος Δήμου Νότιας Κέρκυρας
10. Σωκράτης Ανδριώτης Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος Δήμου Νότιας Κέρκυρας
11. Βλαχόπουλος Εμμανουήλ- Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος Δήμου Παξών

 

Εκτελεστική Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη:
1. Υδραίου Μερόπη- Σπυριδούλα Πρόεδρος (αυτοδίκαια, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.)
2. Σαρλής Χρύσανθος Αντιπρόεδρος (αυτοδίκαια, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.)
3. Λέσσης Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
4. Μαχειμάρης Γεώργιος Τακτικό Μέλος
5. Βλαχόπουλος Εμμανουήλ- Σπυρίδων Τακτικό Μέλος
6. Τρεπεκλής Ιωάννης Τακτικό Μέλος
7. Σερεμέτης Ιωάννης Τακτικό Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καλόγερος Νικόλαος Αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σερεμέτη Ιωάννη)
2. Τζάννε Παναγιώτα Αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Βλαχόπουλο Εμμανουήλ- Σπυρίδωνα
3. Ανδριώτης Σωκράτης Αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Λέσση Κων/νο
4. Κόκκαλη Σπυριδούλα Αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Μαχειμάρη Γεώργιο

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544