Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 19-3 - Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Αγροτικές Οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου...
Αριθμός απόφασης 19-2 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κεντρικής &...
Αριθμός απόφασης 12-145 - Θέμα: Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο...
Αριθμός απόφασης 21-9 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». Διόρθωση τίτλου: «Έγκριση...
Αριθμός απόφασης 12-128 - Θέμα: Έναρξη ενεργειών δανειοδότησης αγοράς ακινήτου «εργοστάσιο Δεσύλλα. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12-128 ΑΔΑ: 67Ρ446ΜΓ2Α-ΡΤΒ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών στις έδρες Δημοτικών Ενοτήτων

Οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες οργανώνονται ανά δημοτική ενότητα σε Γραφεία που υπάγονται διοικητικά στο Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της οικείας δημοτικής ενότητας και εποπτεύονται από τον οικείο τοπικό Αντιδήμαρχο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχουν έδρα στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων, υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και ασκούν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Έχουν την ευθύνη του συντονισμού του ανθρώπινου δυναμικού των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας, με τις οδηγίες και την εποπτεία του τοπικού Αντιδημάρχου.
 2. Παρέχουν γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τις λοιπές Υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 3. Παρέχουν γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας.
 4. Εισηγούνται βελτιώσεις  και  παρακολουθούν την  εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
 5. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνουν έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 6. Έχουν αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας των Κεντρικών Υπηρεσιών (παρ. ε άρθρου 14).

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Έχουν έδρα στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων και εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες αυτών και από πλευράς αρμοδιοτήτων υπάγονται στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Κάθε μονάδα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
 2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 3. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους  στους πολίτες.
 4. Μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς  και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 5. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
 6. Έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με τα Τμήματα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου των Κεντρικών Υπηρεσιών (παρ. β και γ  του άρθρου 14).

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Έχουν έδρα στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων και εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες αυτών και από πλευράς αρμοδιοτήτων υπάγονται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Κάθε μονάδα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
 2. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
 3. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 4. Επεξεργάζεται  στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 5. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών .
 6. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
 7. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 8. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 9. Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 10. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 11. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έχουν έδρα στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων και εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες αυτών και από πλευράς αρμοδιοτήτων υπάγονται στη Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου.

Κάθε μονάδα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
 2. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου, για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 3. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου, λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
 4. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 5. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 6. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Γραφείου.
 7. Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 8. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 9. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 10. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 11. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Γραφείου και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου.
 12. Ενημερώνει τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου, για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης βλαβών κ.λπ.).

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έχουν έδρα στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων και εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες αυτών και από πλευράς αρμοδιοτήτων υπάγονται στη Δ/νση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου.

Κάθε μονάδα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Μεριμνά για την χορήγηση των αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου στην περιοχή της  δημοτικής ενότητας. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην αρμοδιότητα με αρ. 14 του Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας.
 2. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχουν έδρα στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων και εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες αυτών και από πλευράς αρμοδιοτήτων υπάγονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών:

   1. Επιβλέπει την εκτέλεση τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου που εκτελούνται με αυτεπιστασία στην περιοχή της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα τοπικά σχετικά συνεργεία του Δήμου.
   2. Επιβλέπει την εκτέλεση τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου που ανατίθενται σε τρίτους στην περιοχή της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
   3. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους στην περιοχή της δημοτικής ενότητας.
   4. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Γραφείο.
   5. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
   6. Μεριμνά για τη φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
   7. Μεριμνά για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των υποδομών ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠ

(Ν.3536/2007 ΦΕΚ 42/Α)

Έχουν έδρα στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων και εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες αυτών και από πλευράς αρμοδιοτήτων υπάγονται στη Δ/νση ΚΕΠ.

Κάθε ΚΕΠ ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 2. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
 3. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
 4. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 5. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 6. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοση τους σε αυτούς, με τον τρόπο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
 7. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό των Κ.Ε.Π. (επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  κ.λ.π.)
 8. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από τη δράση του Κ.Ε.Π.
 9. Εκδίδει βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας ανηλίκων, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης από το νόμο ηλικίας και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας τους για κάθε νόμιμο λόγο (N.3345/2005, ΦΕΚ 138/Α/16-6-2005, άρθρο 16).
 10. Υποδέχεται αιτήσεις πολιτών μέσω Διαδικτυακής Πύλης και Τηλεφωνικού Κέντρου, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π. και τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών, στατιστικά στοιχεία.
 11. Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση τους και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα παραδίδει στους πολίτες όπως αυτοί έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.
 12. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του γραφείου , τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου της.
 13. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
 14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις.
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544