Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Υποβολή Προσφορών για την ανάθεση εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ», χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021- 2025, προϋπολογισμού 499.787,06 € με Φ.Π.Α

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Υποβολή Προσφορών για την ανάθεση εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ», χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021- 2025, προϋπολογισμού 499.787,06 € με Φ.Π.Α
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.02.24

 Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ»

 Ο προϋπολογισμός εκπόνησης της μελέτης είναι 403.054,08€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με τη δαπάνη της προεκτιμώμενης αμοιβής για μελέτη κατηγορίας-6: 43.638,12€, για μελέτη κατηγορίας-7: 122.131,50€, για μελέτη κατηγορίας-8: 77.442,22€, για μελέτη κατηγορίας-9: 71.441,66€, για μελέτη κατηγορίας-16: 2.877,63€, για μελέτη κατηγορίας-21: 32.646,17€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 52.526,60€, πριμ: 350,18€ (0,1%) , τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%):  96.732,98€.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Περιφ. Προγρ. Αναπτ. Ι.Ν. 2021-2025 ΣΑΝΠ-522 2023ΝΠ52200005(πρώην κωδ. ΣΑΜΠ-922 2020ΜΠ92200007) και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 64.7413.013 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.corfu.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της μελέτης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως  ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4,5,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για το διαγωνισμό και την εκπόνηση μελέτης ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 11 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 8.061,08(Οκτώ χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.1 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15/07/2025, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της αναλυτικής διακήρυξης.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 43973/05-12-23 (ΑΔΑ: 62ΖΘ46ΜΓ2Α-Μ2Δ) Απόφαση Δημάρχου περί Δέσμευσης Πίστωσης στο έτος 2024 συνολικού ποσού 200.000,00 € με Κ.Α. 64.7413.013 και τίτλο «Μελέτες για το έργο αποκατάσταση κτιρίου ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ (χρημ/ση Περιφ. Προγρ. Αναπτ. Ι.Ν. 2021-2025, με κωδ. έργου 2023ΝΠ52200005)» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω ποσό το οποίο θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Π/Υ έτους 2024.

Η αρ. πρωτ. 43974/05-12-2023 (ΑΔΑ:9ΘΕ646ΜΓ2Α-ΥΨΝ) βεβαίωση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2024 για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτες για το έργο αποκατάσταση κτιρίου ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ (χρηµ/ση Περιφ. Προγρ. Αναπτ. Ι.Ν. 2021-2025, µε κωδ. έργου 2023ΝΠ52200005)».

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/03/2024, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 08/03/2024.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της μελέτης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση της ίδιας μελέτης, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της μελέτης.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544