Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπόνηση Σχέδιου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπόνηση Σχέδιου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.07.23

      Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση Σχέδιου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»

 Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων», με CPV:79415200-8, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (παρ. 2 άρθρο 86 Ν.4412/2016).

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τη δράση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30.6142.001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται την 14/07/2023 ημέρα, Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 21/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, 2 ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της αξίας του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 €.

Η Διακήρυξη της περίληψης, θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση www.corfu.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
  2. Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  3. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
  4. Του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α΄) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544