Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ GEOCACHING. Με ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β' /ΒΑΘΜΙΑΣ...
Συγχαρητήρια Δημάρχου στους Κερκυραίους αθλητές. Με αφορμή τη συμμετοχή των τεσσάρων Κερκυραίων αθλητών, Μελίνας Ζάραγκα, Αρσένη Κουλούρη, Πέτρου Πρίφτη και...
Αριθμός απόφασης 26-12 - Θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.01.23

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο, 106 82, Κέρκυρα, τηλ. 26613 62700

 

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Τα δεδομένα εικόνας αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η καταγραφή και αποθήκευσή τους συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του GDPR και την οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας έχει εγκαταστήσει Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στα δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις του με σκοπό την ασφάλεια και προστασία προσώπων και αγαθών (του προσωπικού του που απασχολείται στο Δημαρχείο και στα δημοτικά καταστήματα, των επισκεπτών και των δημοτών), καθώς και προς το σκοπό διαφύλαξης και προστασίας της κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας και δημοτικής ιδιοκτησίας του.

 

Περαιτέρω ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εικόνας (δεδομένα βιντεοεπιτήρησης), στα πλαίσια της νόμιμης υποχρέωσης και αρμοδιότητάς του περί ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών, καθώς και διαφύλαξης και προστασίας της κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),

 

Ρητώς διευκρινίζεται δια της παρούσας ότι το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης δε χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Η εγκατάσταση του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης κρίθηκε απολύτως αναγκαία και απαραίτητη λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη της πληθώρας των περιστατικών παραβιάσεων, κλοπών και βανδαλισμών, ενώ επιπλέον κρίθηκε και αναλογική έναντι του επιδιωκόμενου σκοπού, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα.

 

 1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

 

Το έννομο συμφέρον του Δήμου για την τοποθέτηση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους χώρους, συνίσταται στην ανάγκη προστασίας του χώρου και των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές και βανδαλισμούς, το οποίο έννομο συμφέρον εν προκειμένω υπερισχύει των εννόμων συμφερόντων των υποκείμενων. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού του Δήμου και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Συλλέγονται μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζεται η λήψη σε χώρους που αξιολογήθηκε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής ή παραβιάσεων, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς βεβαίως να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδεχομένως περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

 

 1. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Για τη μέγιστη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει μεριμνήσει ώστε το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης:

 • να μη διαθέτει μικρόφωνα και, ως εκ τούτου, να μη λαμβάνει, επεξεργάζεται, ή μεταδίδει δεδομένα ήχου (αν τυχόν υπάρχουν),
 • να μην προβαίνει σε επεξεργασία εικόνων μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπων, μεγέθυνσης, ειδικής στόχευσης, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών και
 • να μη μεταδίδει δεδομένα απευθείας στο διαδίκτυο,
 • οι κάμερες του Συστήματος να είναι σταθερές και να μην έχουν τη δυνατότητα στρέψης και εστίασης («zoom»),
 • η πρόσβαση στο Υλικό του Συστήματος να είναι περιορισμένη και να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και προκαθορισμένο αριθμό καταρτισμένων χειριστών, οι οποίοι εισέρχονται με ατομικό κωδικό.
 • η διάρκεια αποθήκευσης του Υλικού στο Σύστημα, να μην υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμόν 1/2011 Οδηγίας της Αρχής.

 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει λάβει τα κάτωθι μέτρα:

 • Το καταγραφικό του συστήματος βιντεοεπιτήρησης φυλάσσεται με ασφάλεια ώστε να μην υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, διαγραφή των δεδομένων ή κλοπή του καταγραφικού μηχανήματος.
 • Οι οθόνες προβολής του συστήματος είναι αριθμητικά περιορισμένες και έχουν τοποθετηθεί κατά τρόπο που τις βλέπει μόνο όποιος είναι αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος για αυτό.
 • Διενεργούνται συχνοί έλεγχοι και συντηρήσεις του Συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
 • Δεν διαβιβάζεται το υλικό της καταγραφής σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε μέσω δημοσίευσης στο διαδίκτυο, είτε με αποστολή του με ηλεκτρονικό μήνυμα, είτε και με υλικό μέσο αποθήκευσης. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι αρμόδιες αρχές, αφού πρωτίστως κοινοποιήσουν έγγραφη εντολή.
 • Έχουν αναρτηθεί ειδικές σημάνσεις (ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες ανάλογου μεγέθους με τους χώρους σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2/2020 σύσταση της Αρχής), οι οποίες παρέχουν την απαιτούμενη ενημέρωση σε πρώτο επίπεδο για τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η παρούσα αποτελεί την αναλυτικότερη ενημέρωση αυτών σε δεύτερο επίπεδο πληροφόρησης.
 • Τα υποκείμενα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής ή εναντίωσης.

 

 1. Αποδέκτες

 

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για όσο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμόν 1/2011 Οδηγίας της Αρχής. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

 1. Βιντεοεπιτηρούμενοι Χώροι

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει τοποθετήσει τις κάτωθι σταθερές κάμερες στους εξής χώρους:

 • Στο κτήριο και στον περιβάλλοντα χώρου του Δημαρχείου (Μαράσλειο Μέγαρο) έχουν τοποθετηθεί συνολικά 9 κάμερες: 1 στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου, 1 στην πίσω είσοδο του Δημαρχείου, 5 κάμερες σε εξωτερικούς χώρους, 1 κάμερα στο ταμείο και 1 κάμερα στο parking.
 • Στο κτήριο του παλιού Δημαρχείου έχουν τοποθετηθεί συνολικά 4 κάμερες: 2 κάμερες στις εισόδους του παλιού Δημαρχείου και 2 κάμερες εντός της αιθούσης συνεδριάσεων.
 • Στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δημοτικό Θέατρο του Δήμου έχουν τοποθετηθεί συνολικά 2 κάμερες στις εισόδους του Δημοτικού Θεάτρου.

 

Το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης καταγράφει:

 

 1. την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο,
 2. την ημερομηνία και την ώρα της εν λόγω καταγραφής. Οι λήψεις από τις κάμερες του Συστήματος είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο.

 

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα παρακάτω δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.

β) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, με την επιφύλαξη ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Δήμου προς διατήρησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

δ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση τους.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544