Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα: ...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Διακηρύσσει ότι : Με τους όρους...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ...
Αριθμός απόφασης 18-1 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 18-1 ΑΔΑ: ΨΩ2946ΜΓ2Α-ΞΕΦ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Οι Αντιδήμαρχοι

Αρχική / Οι Αντιδήμαρχοι
corfu.gr-2020-06-22_15-37-36_956704

Το έργο της Δήμαρχου επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.  Σύμφωνα με την Α.Π. 755/9-1-2023 απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων περί ορισμού “Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής” (ΑΔΑ 6Ε8Ρ46ΜΓ2Α-ΥΣΗ) για το χρονικό διάστημα  από 10/1/2024 έως 10/1/2025 ορίζονται οι παρακάτω : 

 

Αντιδήμαρχοι  :

  

 •  Σπυρίδων Νεράντζης, Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας, Εθελοντισμού, Κατασκηνώσεων & νησίδας Βίδο

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιών ανακύκλωσης

β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου:

– Του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, και

– Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων

γ) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των προϋποθέσεων λειτουργίας των κατασκηνώσεων

δ) Φροντίδα, προστασία και διαχείριση της νησίδας Βίδο  όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα

νομοθεσία.

Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.

 

 

 • Παναγιώτης Θεοτόκης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου:
– Του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
– Του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, και
– Του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας,
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Συνεργείου καθημερινότητας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου. • Θεοφανή Τσιμπούλη     Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου:
– της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των υφισταμένων τμημάτων της όπως οι αρμοδιότητες ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων με τις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις, ήτοι διακηρύξεις, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις απευθείας αναθέσεων.
Επιπρόσθετα, την υπογραφή όλων των δανειστικών συμβολαίων καθώς και των συμφωνητικών παραχώρησης, εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων. Τέλος, την απευθείας εκμίσθωση ή μίσθωση κινητών πραγμάτων υπό τους όρους του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ. καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία, καθώς επίσης και την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών. • Νικόλαος Βραδής, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου:
– της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και
– της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
– της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων
γ) Για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριών, αποφάσεων και συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, προκηρύξεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
Επιπλέον, την υπογραφή των αποφάσεων εγγραφών, διαγραφών και λοιπών μεταβολών δημοτολογίου, καταλόγων Μητρώων Αρρένων, στρατολογίας και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, πλην εκείνων για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί προς αυτό οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι.
δ) Για την Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
ε) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης και του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής των αποφάσεων για τις οποίες η νομοθεσία ορίζει ότι εκδίδονται από τον ίδιο ως «αρμόδιο προς διορισμό όργανο», (ενδεικτικά αναφέρουμε πράξεις διορισμού, μετατάξεων, πολιτογραφήσεις, κ.λ.π.) • Ανδρέας Καρδόνας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων – Τεχνικών Υπηρεσιών.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, αδειών, πράξεων επιβολής κυρώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, αδειών, πράξεων επιβολής κυρώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. • Θωμάς Βλάσσης, Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων αυτής, ήτοι:
– του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης
– του Τμήματος Ελέγχου Δόμησης
– του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, και
– του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων Ενέργειας και Βιομηχανίας
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Παρακολουθεί, συνεργάζεται και εκφράζει τις θέσεις του Δήμου στα υπό κατάρτιση χωροταξικά σχέδια.
γ) Παρακολουθεί, συνεργάζεται και επιλύει ζητήματα του υπό κατάρτιση κτηματολογίου στις υποθέσεις που σχετίζεται ο Δήμος.

Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί. • Κωνσταντίνος Βουσολίνος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παλιάς Πόλης και Εμπορίου.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας επί θεμάτων πολιτισμού
β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας,
γ) Την παρακολούθηση εποπτεία και μέριμνα δράσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την Παλιά Πόλη και τον φορέα διαχείρισης UNESCO, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί. • Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας .

Με αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, διαπιστωτικών αποφάσεων για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας. • Αναστάσιος Κασίμης, Αντιδήμαρχος Οθωνών, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Φροντίδας και ασφάλειας Παραλιών.

Με αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού.
δ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών
στ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα ζ) Την οργάνωση και παρακολούθηση της ασφάλειας και λειτουργίας των παραλιών του Δήμου
η) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση του Προέδρου της Κοινότητας.

Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Οθονών, πλην των χρηματικών ενταλμάτων. • Αναστάσιος Αργυρός, Αντιδήμαρχος Ερείκουσας.

Με αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού.
δ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών
στ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα
ζ) Την οργάνωση και παρακολούθησης της ασφάλειας και λειτουργίας των παραλιών
η) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση του Προέδρου της Κοινότητας. 

Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας, πλην των χρηματικών ενταλμάτων. • Σπυρίδων Αργυρός, Αντιδήμαρχος Μαθρακίου.

Με αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού.
δ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών.
στ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα.
ζ) Την οργάνωση και παρακολούθησης της ασφάλειας και λειτουργίας των παραλιών.
η) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση του Προέδρου της Κοινότητας. 

Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου, πλην των χρηματικών ενταλμάτων. • Σπυρίδων Χαλικιόπουλος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης & Δημοσίων Σχέσεων.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας και του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας και του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.  • Παντελής Γιαννούλης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας, Νέας Γενιάς & χωρικός Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων.

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας επί θεμάτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
γ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο και μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
δ) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση των Προέδρων των Κοινοτήτων.
ε) Την τέλεση πολιτικών γάμων. • Σπυρίδων Γαλάνης, Αντιδήμαρχος Υγείας & Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής

Με αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της αρμόδιας Διεύθυνσης, όπως αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. • Γεράσιμος Ανυφαντής, Αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελίων .

Με αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελείων .
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελείων.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελείων.
δ) Την μέριμνα, εποπτεία και σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους, τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων και της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων.
ε) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση των Προέδρων των Κοινοτήτων. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων. 

 

 

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Συμβούλοι 

 

 

 • Αχιλλέας Μάζης,  εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τις Δημοτικές Ενότητες Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων .

Με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων.
δ) Την μέριμνα, εποπτεία και σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους, τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων.
ε) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση των Προέδρων των Κοινοτήτων.
Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων των ανωτέρω Δημοτικών ενοτήτων. • Σταμάτιος Μάλιος , εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την επικουρία του έργου των Αντιδημαρχιών α) Τεχνικών Έργων-Τεχνικών Υπηρεσιών και β)
  Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος
  .

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544