Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(15Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(15Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.04.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    08-04-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 12678
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 15Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) την 12-04-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 3608/21-1-2022(ΦΕΚ 155 Β), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλιοκαστριτών & Φαιάκων», προϋπολογισμού 460.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης για την απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, της μελέτης «Μελέτες για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» προϋπολογισμού 265.280,00 € (με ΦΠΑ 24%) (χρημ/ση ΠΔΕ ΣΑΕ 055).
 3. Περί έγκρισης αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος τιμολόγησης εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων μηνός Μαρτίου 2022.
 4. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης και εξειδίκευσης πίστωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στα Τίρανα.
 5. Περί συμπλήρωσης της υπ.αρ. 3-13/7.2.2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της αποζημίωσης και εξειδίκευσης πίστωσης των δαπανών μετακίνησης της  Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Αντιδημάρχου Διαποντίων Νήσων εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 6. Περί έγκρισης Εξειδίκευσης πίστωσης και έγκρισης αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Παιδείας στο Μεσολόγγι, προς εκτέλεση υπηρεσίας.
 7. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟY ΠIΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝAΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧH ΡΕYΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΈΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΈΣ ΜΟΝAΔΕΣ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΣΥΓΚΡOΤΗΜΑ ΜΑΝΔΟΥΚIΟΥ»
 8. Περί έγκρισης 3ης παράτασης στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος ‘Mon Repos”».
 9. Περί έγκρισης χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ»
 10. Περί έγκρισης της 5ης παράτασης εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ».
 11. Περί ορθής επανάληψης ως προς τον τίτλο, και εκ νέου έγκρισης Πρακτικού προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προυπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 12. Περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών καθαρισμού παραλίας Γλυφάδας της ΔΕ Παρελίων.
 13. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022.
 14. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α.00.8243.001 για τη «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πλημμύρας 14-10-2021)
 15. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του μουσικού συλλόγου με την επωνυμία: «Η ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΚΑΝΤΑΔΑ & ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ».
 16. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του καλλιτεχνικού σωματείου με την επωνυμία: « ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΔΟΚΟΥ».
 17. Περί Έγκρισης κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας μίσθωσης ακάλυπτου χώρου για κοινόχρηστη χρήση στα όρια της Κοινότητας Μπενιτσών Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 18. Περί ορισμού τιμής μονάδας για την εισφορά γής σε χρήμα, καθώς και αποζημίωσης από και προς την ιδιοκτησία 030914, 030919/Ο.Τ. 508(01/Ο.Τ.508) της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544