Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.03.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    17-03-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 9428
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 10Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) την 21-03-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 3608/21-1-2022(ΦΕΚ 155 Β), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2023-2026.
 2. Περί έγκρισης αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος τιμολόγησης εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων μηνός Φεβρουαρίου 2022.
 3. Περί λήψης απόφασης τιμολογιακής πολιτικής για εγκατάσταση ΣΜΑ και εγκατάσταση διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και πρασίνων.
 4. Περί Έγκρισης 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»
 5. Περί Έγκρισης 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».
 6. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων προυπολογισμού 133.469,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 7. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 8. Περί Έγκρισης της τροποποίησης της υπ’ αρ. 18395/03-06-2021δημόσιας σύμβασης με την εταιρεία ENACT A.E. για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων»
 9. Περί έγκρισης τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην υλοποίηση του έργου SWAN του προγράμματος INTERREG V-A Greece- Italy 2014-2020, ΤΜΗΜΑ Α».
 10. Περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 11. Περί έγκρισης Πρακτικού του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 12. Περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών Οικονομικών Φορέων για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών.
 13. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων.
 14. Περί γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε υπόθεση εργαζόμενου του Δήμου
 15. Περί έγκρισης κατάθεσης αναγνωριστικής αγωγής κτηματολογίου για τμήμα δημοτικού δρόμου που οδηγεί προς παραλία Δασιάς.
 16. Περί ορισμού της Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) προς επίρρωση των δικαιωμάτων του Δήμου κατά τη συζήτηση της 3/2022 ανακοίνωσης δίκης και της 92/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
 17. Περί έγκρισης Παραχώρησης χώρου στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου
 18. Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς χρήσης ποδοσφαιρικού γηπέδου Γαζάτικων.
 19. Περί έγκρισης Διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν μειώσεις μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων λόγω covid.

 

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544