Δημοφιλή άρθρα
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα,...
13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αποτέλεσμα Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon Repos”» της Πράξης «Αποκατάσταση τριών...
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Προσλήψεων / Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.07.20

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά οκτώ  (8) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,  χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

 α.α.

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Υπηρεσία Τυπικά προσόντα
 

1

 

ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Καταστροφέων)

 

3

Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου

 (Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου)

 

Α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

Γ) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου «Α΄».

 

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους ανωτέρω, τίτλους σπουδών (περίπτ. α), θα καλυφθεί από υποψήφιο που αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτει απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

 

 

2

ΥΕ Εργατών Πρασίνου     

    5

Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου (Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου ) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
  2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν, και να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID – 19 σύμφωνα με την από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 ΚΥΑ.
  4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

 

Επισημαίνεται ότι στους προσληφθέντες της παρούσας ανακοίνωσης δεν χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄) σε συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.

 

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη με απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anzervou@1525.syzefxis.gov.gr ή [email protected], ή  [email protected] ,  είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαράσλειο Μέγαρο, 1ος όροφος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, 49132 Κέρκυρα),  εντός τεσσάρων (04) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δηλ. από την Δευτέρα 13/07/2020 έως και την Πέμπτη 16/07/2020.

 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, γνωστοποιούμε ότι δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού καταστήματος και οι όποιες πληροφορίες αφορούν στην συγκεκριμένη ανακοίνωση θα παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, μόνο τηλεφωνικά και στα τηλέφωνα 26613 62773, -774, -775, – 776. Επίσης για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα ανωτέρω μέτρα, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] .

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τίτλων σπουδών και αδειών από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι: α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν και γ) ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID – 19.

Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων «www.corfu.gr» και στο διαδικτυακό ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα του Νομού μας.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544