Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 19-3 - Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Αγροτικές Οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου...
Αριθμός απόφασης 19-2 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κεντρικής &...
Αριθμός απόφασης 12-145 - Θέμα: Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο...
Αριθμός απόφασης 21-9 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». Διόρθωση τίτλου: «Έγκριση...
Αριθμός απόφασης 12-128 - Θέμα: Έναρξη ενεργειών δανειοδότησης αγοράς ακινήτου «εργοστάσιο Δεσύλλα. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12-128 ΑΔΑ: 67Ρ446ΜΓ2Α-ΡΤΒ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την κάλυψη των θέσεων διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων , ειδών λαϊκής τέχνης, όλα ιδίας δημιουργίας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την κάλυψη των θέσεων διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων , ειδών λαϊκής τέχνης, όλα ιδίας δημιουργίας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.06.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση Τοπικής  Οικονομίας

Τμήμα Αδειοδοτήσεων  & Ρύθμισης

Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Πληρ:Μ.Ν Καλτσούκη

Ταχ δνση: Πλατ.Μιχ.Θεοτόκη

49131 Κέρκυρα

Τηλ:2661039500 

Email: [email protected]

 

Κέρκυρα 25/06/2021

                                     Αρ. Πρωτ: 21378

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κάλυψη των θέσεων   διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων , ειδών λαϊκής τέχνης,  όλα ιδίας δημιουργίας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

              Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

              Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου   75 «Αρμοδιότητες»   του Ν.3463/2006 (Α/114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  και του άρθρου 86 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Την με αριθμ. 170289/22-08-2019 (3235/Β) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Κατάρτιση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

3.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (171/Α) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο  45 « Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης».

  1. Τις με αριθμ. πρωτ. 37698, Εγκ. 1/03-04-2018 (ΑΔΑ 7ΝΤΜ465ΧΙ8) και 46974, Εγκ. 2/02-05-2018 (ΑΔΑ 69Π1465ΧΙ8-ΠΟΕ), εγκυκλίους με θέμα «Εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5.Την με αριθμ. 7-136/07-04-2016 (ΑΔΑ 7ΤΘΡΩΕΑ-7ΩΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα: « Λήψη αποφάσεως περί καθορισμού των θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 3-1/29-02-2016 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», την με αριθμ. 18-646/28-11-2016 (ΑΔΑ 7ΓΨ3ΩΕΑ-ΘΒΞ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας  με θέμα: «Σημειακές τροποποιήσεις στον καθορισμό θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10572/4902/31-05-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου», την με αριθμ. 4-195/04-04-2017 (ΑΔΑ ΩΨΠΑΩΕΑ-ΗΓΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας, με θέμα: « Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-14/03-03-2017 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας με θέμα σημειακές τροποποιήσεις της υπ’ αριθμόν 7-136/07-04-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που αφορά στον καθορισμό    θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας» και λήψη νέας απόφασης», την με αριθμ. 8-377/27-06-2017 (ΑΔΑ 6ΗΝΡΩΕΑ-Λ71) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17-19/14-06-2017 αποφάσεως της   Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές του Δήμου Κέρκυρας», την με αριθμ. 18-741/15-11-2017 (ΑΔΑ 70Υ2ΩΕΑ-ΩΧΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας, με θέμα: « Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-1/30-10-2017 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας με θέμα σημειακές τροποποιήσεις της υπ’ αριθμόν 7-136/07-04-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των  θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας», την με αριθμ. 2-79/11-02-2019 (ΑΔΑ 6ΕΖΔΩΕΑ-ΤΞΡ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-3/21-12-2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την τροποποίηση-προσραρμογή των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που αφορούν στην υπ’ αριθμόν  7-136/07-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 περί της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

  1. Ότι ο αριθμός των καθορισμένων θέσεων στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου είναι οι οκτώ (8) κατωτέρω θέσεις:
  2. Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων – Κοινότητα Κερκυραίων
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
1.α Δικαιούχος άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Πλατεία Νέου Φρουρίου 2 400,00 ευρώ ετησίως
1.β Δικαιούχος άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Άνω Πλατεία- ενδιάμεσος χώρος μεταξύ βενετσιάνικης στέρνας και πάρκου. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 2τμ., ενώ θα βρίσκεται σε απόσταση 30μ. από τη βενετσιάνικη στέρνα και 80μ. από την είσοδο του Παλαιού Φρουρίου. 1 250,00 ευρώ ετησίως
1.γ Δικαιούχος άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 1 500,00 ευρώ ετησίως
1.δ Δικαιούχος άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Νικηφόρου Θεοτόκη

Θέση «Πίνια»

1

 

250,00 ευρώ ετησίως
1.ε Δικαιούχος άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Γεωργίου Θεοτόκη, βόρεια πλευρά ALPHA BANK 1

 

 

250,00 ευρώ ετησίως

 

  1. Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών – Κοινότητα Λιαπάδων
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
2.α Δικαιούχος άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Εθνικής Λιβαδιού Ρόπα έως Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1 300,00 ευρώ
2.β Δικαιούχος άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Από «Μηχανή έως Μακραδίτικα» 1 250,00 ευρώ

7.Ότι οι άδειες για τη διάθεση  έργων διάθεσης έργων τέχνης,καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων , ειδών λαϊκής τέχνης έχουν διάρκεια από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

8.Ότι ,εφόσον  ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων,  διενεργείται δημόσια κλήρωση.

9.Ότι οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

 

                                                  Προσκαλούμε  

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και είδη λαϊκής τέχνης  έργα πρωτότυπης, όλα  αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ( ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ) του Ν.4430/2016(Α/205), αντίστοιχα  να υποβάλλουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα κατωτέρω  δικαιολογητικά ((άρθρο 45 του Ν. 4497/2017)  για την κάλυψη των  οκτώ (8) θέσεων που διατίθενται στα διοικητικά όρια του Δήμου  για το έτος 2021.

Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

β)βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας :

β.1) για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,

β.2)για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

γ) έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της

.

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205):

α) πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

β) καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

γ) έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑ.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

δ) λίστα με τα μέλη των οποίων τα  έργα διατίθενται ,μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης, ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

ε)Απόφαση ορισμού του μέλους του  Κοιν.Σ.ΕΠ -δημιουργού  που  θα διενεργεί τη διάθεση των έργων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα  υποβάλλουν ΜΙΑ  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα τα προαναφερόμενα ,νόμιμα  δικαιολογητικά για  μια συγκεκριμένη θέση από τις ανωτέρω αναφερόμενες προς διάθεση. Σε περίπτωση υποβολής,περισσοτέρων αιτήσεων από τις  οκτώ θέσεις ή και για την ίδια θέση, θα διενεργηθεί κλήρωση , στις 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού Δημαρχείου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και δικαιολογητικών:

Α)Από  25 Ιουνίου 2021 έως και 02 Ιουλίου 2021, δια φυσικής παρουσίας ,ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στο Γραφείο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου , στο κτήριο του Ιστορικού  Δημαρχείου (ταχ. δνση : Μιχαήλ Θεοτόκη).

Β) Από  25 Ιουνίου 2021 έως και 03 Ιουλίου 2021 , ταχυδρομικά ,με υποχρέωση παράδοσης του φακέλου της αίτησης και των δικαιολογητικών στο Δήμο ,μέχρι τις 05 Ιουλίου 2021.

Γ)Από 25 Ιουνίου έως και 04 Ιουλίου 2021 ηλεκτρονικά .

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων, σήμερα 25 Ιουνίου 2021.

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                                                         & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

                                                         ΜΕΡΟΠΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544