Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.03.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κέρκυρα,    4/3 / 2020

     ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                           

     ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          Αρ.Πρωτ.  27

     ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                           

      Πληρ: Ιωάννης Γραμμένος                                                     

     Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη                                  

     Ταχ. Κώδ. : 49100, Κέρκυρα                                                  

     Τηλέφωνο : 2661043443                                             Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Mail:edu@corfu.gov.gr            

                                      Προς :Όλους τους ενδιαφερομένους  προμηθευτές

 

 

                                                                       

 ΘΕΜΑ: Προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 του ΥΠΠΕΘ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  σας προσκαλεί, να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ για έξι (6) Δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

1Δημοτικό Σχολείο Γαστουρίου Κέρκυρας  συνολικό ποσό 1.745,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

2  Δημοτικό Σχολείο Βιρού συνολικό ποσό 1.748,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

3 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας  συνολικό ποσό 1.748,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

4 Δημ. Σχολείο Λιαπάδων συνολικού ποσού 1.749,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

5   Δημ. Σχολείο Μαντουκίου Κέρκυρας  συνολικού ποσού 1.749,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

6    14ο Δημ. Σχολείο  Κέρκυρας  συνολικού ποσού 1.749,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 9.865,20 € και 10.494,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%  για έντυπα βιβλία.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και «η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πιο συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 86 παραγρ.2 του Ν.4412/2016) και εφόσον είναι σύμφωνη με τη μελέτη της υπηρεσίας σχετική η υπ’ αριθμ. 141413/Β9/Φ2/883/31-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΩΧ4653ΠΣ-52Ω) Υ.Α.

 

Διευκρινίστηκε από το ΥΠΠΕΘ ότι ο Φ.Π.Α που ισχύει για τα έντυπα βιβλία είναι 6% και σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρεται σε ηλεκτρονικά βιβλία.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

  1. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
  2. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
  3. Αφορά: «Προσφορά για Προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ»

 

Εντός του φακέλου θα εσωκλείονται η οικονομική προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα..

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία στις 19/3/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

 

 

 

 

 

                                                                                    O Αντιπρόεδρος

 

         Σπύρος Μπόχτης

 

  

                                                                          

Συννημένο :  Η μελέτη της προμήθειας  ΒΙΒΛΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 του ΥΠΠΕΘ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544