Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(49Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    27-10-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Αριθμός απόφασης 48-8 - Θέμα: Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου για μετακίνηση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων...
Προμήθεια καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. Ο Δήμος...
Πολιτικός Γάμος. Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ...
Αριθμός απόφασης 48-3 - Θέμα: Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 48-3 ΑΔΑ:...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.09.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                     ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                 Κέρκυρα 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ.:  Γεώργιος Προβατάς                          Αρ.Πρωτ.: 297 

ΤΗΛ.:26610-28512 

E MAIL : [email protected]

 

 

 

        ΘΕΜΑ :     «Πρόσληψη εξωτερικού     συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη  λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7-3/09-08-2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ότι προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 318/τ. Β’/25-02-2011 με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς/συμπληρωματικά και στις εργασίες όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (υπόγειο του San Giacomo) μέχρι και την Παρασκευή 01-10-2021 και ώρα 12.00μ.μ. με την ένδειξη: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ –  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

 

Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση,

θα είναι φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες πιστοποιημένων λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

 

 

 

Αντικείμενα του έργου θα αποτελέσουν τα εξής:

Α) Να παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη λογιστική, τη φορολογική, την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και κάθε άλλο σχετικό Νόμο, ή και Προεδρικό Διάταγμα, ή και Απόφαση, ή και Εγκύκλιο Διαταγή που αφορά το έργο του, μη δεχόμενος παρεμβάσεις προφορικές ή και έγγραφες από τον πελάτη εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους παραβάσεων της εν ισχύ νομοθεσίας.

 

Β) Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από τον Νόμο.

 

Γ) Να μην παρέχει ανακριβή ή και παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε πελάτες, η προμηθευτές καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα, Φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές.

 

Δ) Αναλαμβάνει γενικότερα ότι χρειάζεται για την σωστή και εύρυθμη Λογιστική παρακολούθηση της Σχολικής Επιτροπής, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά που θα αφορά τα κάτωθι:

 

Μηνιαία αμοιβή για τις κάτωθι εργασίες για την πλήρη παρακολούθηση των λογιστικών εργασιών της Σχολικής Επιτροπής, ως εξής:

 

1) Καταχώρηση παραστατικών Εσόδων

2) Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων

3) Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών

4) Έλεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων

5) Μηνιαίες καταστάσεις προς απόδοση κρατήσεων παρακρατούμενων φόρων κλπ.

6) Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων

7) Κλείσιμο συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε μήνα

8) Σύνταξης του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ

9) Κλεισίματα Έτους

10) Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 και Ε2 Κυλικεία)

11) Οριστικές Δηλώσεις παρακρατούμενων Φόρων

12) Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών (extrait) και ορθότητα με την καταχώρηση τους στα βιβλία

13) Την «μισθοδοσία» ( έξοδα κίνησης ) των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων

14) Την παροχή πάσης φύσεως λογιστικής, φοροτεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης που μπορεί να ζητηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ.

 

Σωστή Λογιστική παρακολούθηση των Σχολικών Επιτροπών, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των Λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχολικές επιτροπές Δήμων Θα εκτιμηθεί σε περίπτωση ισόποσων προσφορών.

 

Προτεινόμενη διάρκεια σύμβασης από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2022, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 8.000,00 ευρώ ετησίως, χωρίς το ΦΠΑ.

Η πληρωμή του έργου θα γίνεται με έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ανά μήνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μετά το τέλος των προαναφερόμενων εργασιών.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.8-1/13-09-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, από επιτροπή μελών  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσφορές που λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της αμοιβής.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν΄ απευθύνονται στο τηλέφωνο 2661028512 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

  1. Οικονομική προσφορά.
  2. Τίτλοι σπουδών.
  3. Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού.
  4. Οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε λογιστική υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση των κατατεθειμένων προσφορών.
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα μπουν σε ξεχωριστό φάκελο από την Οικονομική Προσφορά ο οποίος θα φέρει ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

 

 

Ο Πρόεδρος

της Σχολικής

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Σπυρίδων  Σουρτζίνος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544