Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ...
Αριθμός απόφασης 27-318 - Θέμα: Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων...
6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Αριθμός απόφασης 30-408 - Θέμα: Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30-408 ΑΔΑ: 9ΡΕΙ46ΜΓ2Α-ΟΘΓ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εσωτερικών τερματικών μονάδων ψύξης- θέρμανσης (fancoil) με υλικά σύνδεσης για ακίνητο που στεγάζονται...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας” για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 »

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας” για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 »
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.11.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Κέρκυρα     05/11/ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                     Αρ. Πρωτ. : 9270
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
TΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.2661362781-794

«Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας” για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 »

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας” για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 » με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η προμήθεια
ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ 3:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(Φυτικά έλαια )ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ 4:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΙΜΗ ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ ( Τρόφιμα )ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ  5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΜΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΙΜΗ ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ 7:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  ΜΕ ΦΠΑ 13%
Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα ,  ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος τμήματος.
Αριθμοί αναφοράς CPV: 15110000-2 Κρέας, 15220000-6 Κατεψυγμένα ψάρια ,15411100-3 Φυτικά έλαια , 15000000-8 Τρόφιμα, 15811000-6 Προϊόντα άρτου,15300000-1 Φρούτα , 15511600 Γάλα
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49100  ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62126-62781-794 ,2661034940
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται σε 59.592,64€ ( πλέον ΦΠΑ 13 %) ( συνολικά 67.339,68€)
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και από χρηματοδότηση Π.Π./ΥΠΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της Διακήρυξης
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2  της Διακήρυξης.
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά και σε σχέση με την επιχορήγηση του αρμόδιου υπουργείου με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:    06/11/2019, επίσης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Μαράσλειο Μέγαρο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 18/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση: (URL)https://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών.
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης η παράλειψης  της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544