Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

18Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 18Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.06.20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.    2661362788
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]
Πληρ.: Ι. Σκούρα                          Κέρκυρα,  10  Ιουνίου 2020
                         Αρ. Πρωτ.  οικ. 17666
Προς :
1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,
Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
*****************
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,
β) της υπ’ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,
γ) της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 Εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) της υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
ε) της υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
στ) της υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,
ζ) την υπ’ αριθμόν 14-132/7.6.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων,
η) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας και
θ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (18η) «κεκλεισμένων των θυρών» του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων και ώρα 21:00.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
– Ανακοινώσεις.
– Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
1. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί έγγραφου αιτήματος που κατέθεσε ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» κ. Γεώργιος Καρύδης, σχετικά με την παραχώρηση της παραλιακής ζώνης της πόλης της Κέρκυρας από το Καφέ – Γυαλί μέχρι και τον Ανεμόμυλο, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΑΟΚ, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» κ. Γεώργιος Καρύδης).
2. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο  στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8-305/20.5.2020 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κέρκυρας, περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Κωτσέλα» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
4. Έγκριση τροποποίησης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση των τριών κτιρίων εντός του κτήματος ΜΟΝ ΡΕΠΟ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
5. Έγκριση αιτήματος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, περί έκτακτης επιχορηγήσεώς του από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Ζερβού).
6. Ταυτοποίηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
7. Ταυτοποίηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
8. Έγκριση του από 14.5.2020 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής (2ο δρομολόγιο πλοίου) της σύμβασης με τίτλο «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
9. Έγκριση επιστροφής ποσού, που αφορά στην καταβολή ποσού στη ΔΕΗ για το μίσθωμα στέγασης αγροτικού ιατρείου στην Κοινότητα Κοκκινίου Δ.Ε. Παρελίων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
10. Έγκριση επιστροφής ποσού, που αφορά στην καταβολή ποσού ΔΕΗ για το μίσθωμα στέγασης αποθήκης καθαριότητας της Κοινότητας Κυνοπιαστών Δ.Ε. Αχιλλείων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
2. ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
3. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας
4. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
5. ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
11. ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13. ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
14. ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
16. ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής
19. ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
20. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
21. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23. ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
25. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26. ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
27. ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής
30. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
31. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
32. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
33. ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής
34. ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
35. ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
36. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
37. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
38. ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39. ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής
40. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
41. ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – Επικεφαλής
43. ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής
44. ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής
45. ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
46. ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544