Δημοφιλή άρθρα
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα,...
13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αποτέλεσμα Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon Repos”» της Πράξης «Αποκατάσταση τριών...
Αριθμός απόφασης 19-13 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου τριετούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, ΥΠ.ΠΟ.Α., Π.Ι.Ν. και τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 25.06.20
                              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

                         Κέρκυρα, 25 Ιουνίου 2020

                         Αρ. Πρωτ. οικ. 19852

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

 

 

*****************

 

Έχοντας υπόψη:

1) την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

2) την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

3) την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

4) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

5) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

6) την υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

7) το υπ’ αριθμόν 36484/11.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

8) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και

9) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) καθώς και

10) την υπ’ αριθμόν 14-132/7.6.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων,

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (19η) «κεκλεισμένων των θυρών» του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων και ώρα 18.30.

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων, για το μήνα Ιούλιο 2020 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 2. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί έγγραφου αιτήματος που κατέθεσε ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» κ. Γεώργιος Καρύδης, σχετικά με την παραχώρηση της παραλιακής ζώνης της πόλης της Κέρκυρας από το Καφέ – Γυαλί μέχρι και τον Ανεμόμυλο, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΑΟΚ, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία» κ. Γεώργιος Καρύδης).
 3. Συζήτηση επί του θέματος που κατέθεσε η Παράταξη «Κέρκυρα να Ζεις» με τίτλο: «Η κατάσταση του Πρωτογενούς Τομέα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος της Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις» κα Αγάθη Μάζη).
 4. Προβλήματα εργαζομένων στον Τουρισμό στην περίοδο της Πανδημίας και λήψη μέτρων στήριξής τους και προστασίας του εισοδήματός τους (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος από την Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κα Μυρσίνη Χαραλάμπους).
 5. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», κατόπιν Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 6. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 7. Έγκριση «Ειδικού Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μεταλληνός).
 8. Έγκριση τροποποίησης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την υλοποίηση του 1ου Υποέργου της πράξης «Αποκατάσταση των τριών κτιρίων εντός του κτήματος ΜΟΝ ΡΕΠΟ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων και Φαιάκων, Τεχνικό Πρόγραμμα 2018» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καλόγερος).
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία, συντήρηση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στις Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία, συντήρηση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στις Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση βοηθητικών κτισμάτων των κατασκηνώσεων του Δήμου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Έγκριση χορηγήσεως 9ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της Πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση χορηγήσεως 10ης παρατάσεως προθεσμίας για το έργο «Αποκατάσταση – Βελτίωση Ναυσιθοείου Γυμναστηρίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Έγκριση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στην εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΤ. ΚΑΡΔΑΜΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην περιοχή Δασιά, Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 17. Έγκριση του από 14.5.2020 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής (2ο δρομολόγιο πλοίου), που αφορά στη σύμβαση με τίτλο «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 18. Έγκριση Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 19. Έγκριση για την υποβολή αιτήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περί παραχώρησης της χρήσης οικοπέδου έκτασης 17.139,09 τ.μ. με τα υφιστάμενα ακίνητα στο χώρο του πρώην Ινστιτούτου Ελαίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 20. Έγκριση επιστροφής ποσού, που αφορά στην καταβολή ποσού στη ΔΕΗ για το μίσθωμα στέγασης αγροτικού ιατρείου στην Κοινότητα Κοκκινίου Δ.Ε. Παρελίων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 21. Έγκριση επιστροφής ποσού, που αφορά στην καταβολή ποσού ΔΕΗ για το μίσθωμα στέγασης αποθήκης καθαριότητας της Κοινότητας Κυνοπιαστών Δ.Ε. Αχιλλείων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 22. Έγκριση εποχιακής λειτουργίας τουριστικού καταλύματος με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» στην περιοχή Γουβιών της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 23. Έγκριση του από 20.3.2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 24. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση Άλσους Γαρίτσας – Ανεμομύλου, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5050793 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 25. Έγκριση δημιουργίας προγράμματος «Καλοκαίρι στο Βίδο 2020» στο πλαίσιο της εναλλακτικής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 26. Έγκριση του από 15.6.2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών της σύμβασης με τίτλο: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των δημοτικών σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 27. Καταβολή συνδρομής έτους 2020 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ναπολεόντειων Πόλεων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 28. Έγκριση αιτήματος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, περί έκτακτης επιχορηγήσεώς του από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Ζερβού).
 29. Ταυτοποίηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 30. Ταυτοποίηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 31. Έγκριση Β΄ κατανομής ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε όλους του Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 32. Αιτήματα παραχώρησης χώρων σχολικών μονάδων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 33. Αντικατάσταση τακτικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Ζερβού).
 34. Αντικατάσταση της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν παραιτήσεώς της από τη ανωτέρω θέση (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος

ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος

ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ

ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)

ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής

ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ

ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής

ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

32.ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)

ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής

ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – Επικεφαλής

ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής

ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής

ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής

ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544