Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ...
Αριθμός απόφασης 18-1 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 18-1 ΑΔΑ: ΨΩ2946ΜΓ2Α-ΞΕΦ...
Αριθμός απόφασης 16-9 - Θέμα: Έγκριση τροποποίησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση ΧI του...
Αριθμός απόφασης 16-14 - Θέμα: Έγκριση των Γ & Δ σταδίων της και την οριστική παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη...
Αριθμός απόφασης 16-18 - Θέμα: Γνωμοδότηση περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπαριθμ. 70/2024 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.08.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ. 26613 62783 & 26610 22989 (εσωτ. 8)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]
Πληρ.: Θ. Μεταλληνός Κέρκυρα 18 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ. οικ. 28350

Προς :
1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,
Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
2. Επικεφαλής Παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο
3. Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης (τακτικά)

*****************
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
4. την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 50907/13.8.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄/3793) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου και ώρα 6.00» (56η Εγκύκλιος),
5. τον ισχύοντα Κανονισμό Διαβούλευσης – Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας (όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 21-467/28.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΕΑ-ΞΜΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας,
6. το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ τ. Α’/133/19.7.2018),
7. την υπ’ αριθμόν 2-4/29.1.2021 (ΑΔΑ: Ω5ΙΧ46ΜΓ2Α-ΩΛ0) «Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης (παραλειπόμενα) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»,

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (1η) της Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην Κεντρική Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας, με μοναδικό θέμα:
«Έγκριση Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παλαιάς Πόλης, Παραδοσιακών Οικισμών και Μεμονωμένων Μνημείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Λεωνίδας Στανέλλος).

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

Σύμφωνα με Δ1α/Γ.Π. οικ. 50907/13.8.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄/3793) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου και ώρα 6.00» (56η Εγκύκλιος), παρ. 1 «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)».
Συμμορφούμενοι προς την ανωτέρω διάταξη, οι προσερχόμενοι θα επιδεικνύουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (εμβολιασμού ή νόσησης) κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό Θέατρο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544