Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

21Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 21Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.06.24

                                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κέρκυρα:     6  Ιουνίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ.:  20817/2024

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                                  ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ. 26613 62790-26613 62771                                                                   (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 21η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις  10-6-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 σε Τακτική Συνεδρίαση (21η) της Δημοτικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  67 & 75, του ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση σχεδίου Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.
 3. Έγκριση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης ένταξης της Πράξης «ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ. Ν. -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»», με Κωδικό ΟΠΣ 6005052 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» με ίδια μέσα.
 4. Έγκριση 3ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με τίτλο «Μελέτες για το έργο αποκατάσταση κτηρίου ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ».
 5. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Άφρα».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ».
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ» Τεχν.Προγρ. 2018.
 8. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ» Τεχν.Προγρ. 2018.
 9. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΕΣΠΕΡΙΩΝ. ΘΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ» Τεχν.Προγρ. 2017.
 10. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΕΣΠΕΡΙΩΝ. ΘΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΑΠΑΙΩΝ» Τεχν.Προγρ. 201
 11. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού  000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 30.7331.017   (ΚΩΔ. CPV: 45214200-2 ).
 12. Έγκριση 1ου πρακτικού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020) της Πράξης «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ 5000126».
 13. Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού με τις εταιρείες SINGULARLOGIC A.E. και OPENTECHNOLOGYSERVICES A.E., β) της Νο Μ1/2024 μελέτης «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εφαρμογών λογισμικού των Διευθύνσεων Οικονομικών, Διοίκησης, Επιχειρησιακού Έργου και Προγραμματισμού, ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και γ) Ορισμός μελών επιτροπής χειρισμού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
 14. Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης σε άπορο δημότο επ ονόματι Σ.Κ. του Ν.»
 15. Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης σε άπορο δημότο επ ονόματι Σ.Κ. του Γ.»
 16. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών Μητρώου Εργοληπτών, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τα έτη 2024, 2025.
 17. Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού 1.303,80 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, επ ονόματι Μ.Α.
 18. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).
 19. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Εβροπούλων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024 (πρώτη αποκατάσταση).
 20. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Οθωνών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024 (πρώτη αποκατάσταση).
 21. Έγκριση κατάρτισης όρων διενέργειας κτηρίων για τη στέγαση γραφείων Κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρελίων.
 22. Αποζημίωση με εξωδικαστικό συμβιβασμό επ ονόματι Κ.Ε. του Σ.
 23. Επανεξέταση αιτήματος παράτασης ή μη άδειας μουσικής εντός και εκτός του καταστήματος με δραστηριότητα ‘Υπαίθριο Μπαρ» με το διακριτικό τίτλο «PASSOA» στη θέση Ύψος Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας, δημοτικής Ενότητας Φαιάκων.

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος

 

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Στέφανος-Χαράλαμπος Πενηντάρχου-Πουλημένος (Πρόεδρος)
 2. Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
 3. Τσιμπούλη Θεοφανή
 4. Καρδόνας Ανδρέας
 5. Χαλικιόπουλος Σπυρίδων
 6. Νεράντζης Σπυρίδων
 7. Πουλημένος Ευθύμιος
 8. Υδραίου Μερόπη– Σπυριδούλα
 9. Καλόγερος Νικόλαος

 

 

β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γιαννούλης Παντελής
 2. Στογιάννος Αδαμάντιος
 3. Γαλάνης Σπυρίδων
 4. Βλάσσης Θωμάς
 5. Γιώτης Θεοχάρης
 6. Βαρούχας Παναγιώτης
 7. Ζερβού Μαρία

 

γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

 1. Μπορμπότης Ιωάννης
 2. Μεταλληνός Παναγιώτης
 3. Καρύδης Γεώργιος
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544