Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 19-3 - Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Αγροτικές Οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου...
Αριθμός απόφασης 19-2 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κεντρικής &...
Αριθμός απόφασης 12-145 - Θέμα: Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο...
Αριθμός απόφασης 21-9 - Θέμα: Έγκριση σχεδίου Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». Διόρθωση τίτλου: «Έγκριση...
Αριθμός απόφασης 12-128 - Θέμα: Έναρξη ενεργειών δανειοδότησης αγοράς ακινήτου «εργοστάσιο Δεσύλλα. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12-128 ΑΔΑ: 67Ρ446ΜΓ2Α-ΡΤΒ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

24Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 24Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.09.23
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα (τηλ. 2661362788)

Σ. Αφεντουλίδου (τηλ. 2661362797)

 

Κέρκυρα 1η Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: οικ.   31787

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

*****************

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 3. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
 4. το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018),
 5. τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»,
 6. την υπ’ αριθμόν 1-1/9.1.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΖΥ46ΜΓ2Α-ΦΟ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5265/17.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΥΕΟΡ1Φ-ΥΓ2) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,
 7. τις διατάξεις του ν. 5013/19.1.2023/τ. Α’ Φ. 12 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνου στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010»,
 8. τις διατάξεις του ν. 5043/τ. Α’/91/13.4.2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
 9. την υπ’ αριθμόν 488/35496/25.4.2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων (άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91),

 

θα πραγματοποιηθεί η 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα είναι τακτική δια ζώσης και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20.00, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό).

 

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

———————–

 

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Αποδοχή β’ φάσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-9/21.3.2022 (ΑΔΑ: 6ΙΒΥ46ΜΓ2Α-ΔΞΑ) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική εγκατάστασης Σ.Μ.Α. και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και πρασίνων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης) (Απαιτείται απόλυτη ψηφοφορία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).
 3. Έγκριση για τη δωρεά ενός πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών εντός των ορίων του Δήμου μας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός) (Απαιτείται απόλυτη ψηφοφορία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).
 4. Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καθώς και για την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου μας (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 5. Πιλοτική Δράση «Επιδότηση εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σύνολο των συνταξιούχων».
 6. Ενημέρωση για το Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 7. Συμπλήρωση της αριθμόν 19-138/26.9.2022 Αποφάσεως με θέμα «Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας για τη λειτουργία Οικοτροφείου Άνοιας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 8. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 16-132/30.5.2023 με θέμα «Αποδοχή της υπ. αριθμ. 8-6/30-5-2023  Απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας περί της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των  οχημάτων του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» (Χρησιδάνειο) έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης αυτών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» και παροχή εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης του Χρησιδανείου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 9. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Έγκριση χορηγήσεως 1ης Παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 11. Έγκριση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Εξωτερικοί Συνεργάτες και υπηρεσίες του έργου JUMP του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014- 2020» της Πράξης «Joint Urban Measures for creative players (JUMP)» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα Μον Ρεπό στη ΔΕ Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & Υπαίθριων χώρων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα – Περιοχή Οικισμού Βιρού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ & Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχίλλειων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΓΑΡΙΤΣΑ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ»  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 18. Διόρθωση με ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 21 – 264/01-08-2023 (ΑΔΑ 617Ζ46ΜΓ2Α-Η0Σ) περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 19. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 20. 1η Παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 21. Εισήγηση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ»  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 22. Έγκριση εγκατάστασης “ΑΕΡΟΫΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟY ΘΟΛΟY ΜΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΫ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟ 2 ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ” για την κάλυψη αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αλυκών της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 23. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 24. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Μπαρμπάτι» Δ.Ε. Φαιάκων επωνυμίας «ΓΕΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 25. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Μπαρμπάτι» Δ.Ε. Φαιάκων επωνυμίας «ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ ΙΚΕ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 26. Έγκριση Αποφάσεων Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 27. Έγκριση διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους μίσθωσης παραλίας επ’ ονόματι Θ.Θ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 28. Παροχή σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στην περιοχή του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας (Ν.Α.Ο.Κ.) Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 29. Έγκριση σύναψης Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την παραχώρηση χρήσης Υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχημάτων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 30. Αίτημα του Δήμου μας περί παραχωρήσεως χρήσης χώρου από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 31. Τροποποίηση της αριθμόν 4-29/24.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΖΜ46ΜΓ2Α-ΩΩ3) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τον Διαποντίων Νήσων» για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 5χ5 Κρήνης» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).
 32. Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ στην Ερείκουσα» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).
 33. Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).
 34. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 35. Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 36. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου (Τμήμα διαχείρισης απορριμμάτων – Τμήμα Καθημερινότητας) (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ιωάννης Σερεμέτης και Θεοχάρης Γιώτης).
 37. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμόν 4-34/24.2.2023 (ΑΔΑ: ΡΗΖΔ46ΜΓ2Α-7Θ3) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ.ΠΗ. για «Διάθεση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ (ΜΕΑ ΧΥΤ) στην Ήπειρο» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 38. Αποδοχή παραχώρησης του Βρετανικού Κοιμητηρίου Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 39. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 24-3/10.7.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΙΣ46ΜΓ2Α-ΥΜΡ) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής για το Α΄ εξάμηνο έτους 2023 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 40. Έγκριση οικονομικών απολογισμών του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021, 2022 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μωραΐτης).
 41. Έγκριση 7ου πρακτικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» περί αναμόρφωσης (1ης) του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 42. Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων Σχολικών Κτιρίων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 43. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Αλεπού της Κοινότητας Αλεπούς, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 44. Έγκριση ανακομιδής και μετακομιδής των οστών της αείμνηστης Ρένας Βλαχοπούλου και τοποθέτησής τους στον οικογενειακό τάφο στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Γαρίτσα) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 45. Έγκριση επιχορήγησης της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Καποδίστριας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 46. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Χειροσφαίρισης Φαίαξ Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 47. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Ηπειρωτικός Σύλλογος Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 48. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 49. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου «Corfu Mountain Trail» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 50. Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 51. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, έτους 2024 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 52. Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 53. Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος
ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) – Ανεξάρτητη
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Ανεξάρτητος

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544