Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 16-114 - Θέμα: Έγκριση για την εκκίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην περιοχή Γουβιών, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων....
Αριθμός απόφασης 33-23 - Θέμα: Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022(Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ).. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 33-23 ΑΔΑ: ΨΩΙ046ΜΓ2Α-6ΜΕ...
Αριθμός απόφασης 33-18 - Θέμα: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου του υποέργου 1 : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»....
Αριθμός απόφασης 33-17 - Θέμα: Περί Έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης: «Έργα Συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων».....
Αριθμός απόφασης 33-13 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων – αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Αχιλλείων,...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

28Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 28Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.21

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

                                  

Κέρκυρα  23 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.  οικ. 46441

 

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

*****************

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 2. την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 429 (ΦΕΚ 850/13.3.2020) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 539)», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/οικ. 9413/2020 (ΦΕΚ τ. Β’/1704),
 3. την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,
 4. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 5. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
 6. την υπ’ αριθμόν 643/Α.Π.69472/24.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,
 7. την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5673) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα
  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
  COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021
  και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»,

 

καλείστε σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (28η) με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση της δωρεάν παραχωρήσεως της χρήσεως της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση έκθεσης από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 2. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 22-184/4.11.2021 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στο έργο «IRC – HERMES (InteRegional culture Management e- System) του Προγράμματος Βαλκανικής – Μεσογείου (Balkan Mediterranean) 2014 – 2020 με κωδικό ΣΑΕΠ 6226 & ΣΑ 2018ΕΠ62260001) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 4. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 17-149/26.8.2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό του υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Joint Urban Measures for creative players (JUMP)» με ΣΑΕΠ 2019ΕΠ32260001 του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020», λόγω αντικατάστασης εναρίθμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2-13/7-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΝ646ΜΓ2Α-8ΝΒ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής Χρηματοδότησης καθώς και 2. Συμπλήρωση της υπ’αρίθ.22-180/4-11-2021 (ΑΔΑ:6H2Φ46ΜΓ2Α-Γ6Ο) περί ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 για το Έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045778, ΣΑΕΠ 2019ΣΕ15510024 και ΣΑ Ε1551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 6. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8-197/4-4-2018 (ΑΔΑ: 966ΞΩΕΑ-ΝΧ5) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής Χρηματοδότησης καθώς και 2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 25-193/7-12-2021 (ΑΔΑ: 99ΜΡ46ΜΓ2Α-ΘΨ8) περί ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 για το Έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Γιαλλινά στην Κέρκυρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5007831, ΣΑΕΠ0221 και ΣΑ2018ΕΠ02210013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 7. Παραχώρηση χρήσης χώρων του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο ΜΕΤΡΟΝ, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 17:00-18:30, για πρόβες (Απόφαση 9-3/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 8. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου του 6ου Γυμνασίου στον Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για προπονήσεις (Απόφαση 9-4/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 9. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του 1ου-5ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον ΙΟΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, κάθε Σάββατο και Κυριακή 10:00-12:00 και Τετάρτη και Πέμπτη 17:00-18:00, για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-5/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 10. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του 3ου-4ου Γυμνασίου Κέρκυρας, στο Αθλητικό Σωματείο “ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, κάθε Σάββατο 10:00-12:00 και Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00, για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-6/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 11. Παραχώρηση χρήσης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας, στον ΚΕΚΡΥΡΑΪΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ”, κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή μεταξύ 16.00-17.00 για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-7/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 12. Παραχώρηση ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας, από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη από 19:15 -20:30 στον Α.Ο. ΣΧΕΡΙΑ, για προπονήσεις της ομάδας (Απόφαση 9-9/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 13. Παραχώρηση εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Άφρας, για μορφωτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, 17:00-18:00 στο τμήμα παιδικής χορωδίας, 18:00-19:00 στο παιδικό τμήμα παραδοσιακών χορών & 19:00-20:00 στο τμήμα Παραδοσιακών χορών για ενήλικες (Απόφαση 9-10/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 14. Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, για πραγματοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών (ΒLS), για το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου 2021″ (Απόφαση 9-11/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 15. Παραχώρηση αιθουσών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, για τις 10-11 & 12 Δεκεμβρίου 2021, για διεξαγωγή εξετάσεων DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (Απόφαση 9-12/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 16. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Μαντουκιού Κέρκυρας για την πραγματοποίηση βιωματικού θεατρικού σεμιναρίου και βιωματικού θεατρικού εργαστηρίου σε συνεργασία με την ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ (Απόφαση 9-13/6.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 17. Κατανομή ποσού από την Β΄ δόση 2021, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων” (Απόφαση 10-1/15.12.2021 Δ.Ε.Π.) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).
 18. Έγκριση της παράτασης λειτουργίας του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας – ΣΥ.Π.Α.Π. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 19. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από την εταιρεία «Μιχαλάς Παύλος Κόλιν – Μιχαλάς Στέφανος – EALES ANGELA O.E.» στην περιοχή «Γρόττα Παλαιοκαστρίτσας» ΔΕ Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 20. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από κ. Σπυρίδωνα Αυλωνίτη στην περιοχή Κομμένο ΔΕ Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 21. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από τον κ. Μάζη Σπυρίδωνα στην περιοχή «Άγιος Πέτρος Παλαιοκαστρίτσας» ΔΕ Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 22. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα 20 (ΦΕΚ 1929/τ. Β’/2018) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 23. Αποδοχή παραιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Κοντοστάνου από Μέλος της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης. Ορισμός νέου Μέλους (ΔΗ.ΜΟ.Π.). (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3), άρθρο 3 «Αρμοδιότητες μελών Προεδρείου – Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», παρ. 12 «…εάν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνον για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση (άρθρο 96 παρ. 3 Ν. 3463/2006). Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά  των ανωτέρω…».

Η πρώτη Συνεδρίαση (26η) – Κατεπείγουσα στις 21.12.2021 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η δεύτερη Συνεδρίαση (27η) – Κατεπείγουσα στις 22.12.2021 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η παρούσα τρίτη Συνεδρίαση (28η) – Κατεπείγουσα συγκαλείται για την Πέμπτη 23.12.2021, συνεπεία των ανωτέρω δύο Συνεδριάσεων που ματαιώθηκαν. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη 1η Συνεδρίαση (26η) – Κατεπείγουσα. 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των άμεσων υποχρεώσεων που πρέπει να καλυφθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας, πριν την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ανεξάρτητη

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544