Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 13-3/17-4/2024 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Στέφανου...
Συνεδριάσεις Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  και Συναντήσεις Εργασίας με φορείς. Στις 4 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...
Αριθμός απόφασης 12-2 - Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθμόν 13062/10-4-2024 Απόφασης Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 8-91 - Θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας, για την εγγραφή του στο δημοτικό προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων...
Αριθμός απόφασης 8-92 - Θέμα: Γνωμοδότηση για τη δημοπράτηση θέσεων σε τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ »

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ »
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.09.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΚΕΡΚΥΡΑ    30/ 09/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                              Αρ. Πρωτ. :  3458
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781

 

2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΙ  ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

    Ο Δήμος  ενδιαφέρεται να αναθέσει την ενοικίαση πλοίων για την μεταφορά αντιπροσωπειών  με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ », προϋπολογισμού   για τα τμήματα 2 και 3 της Έκθεσης – Τεχνικής Περιγραφής  ποσού  2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

 

να λάβουν  υπόψη  την  ¨Έκθεση  – τεχνική περιγραφή    της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή για το Τμήμα 2 και Τμήμα 3.Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές  της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Δευτέρα  07/10/2019  και ώρα : 11:30 π. μ.  ώρα λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  Με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ »
Προϋπολογισμού μελέτη για Τμήμα 2 και Τμήμα 3  : 2.976,00 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  την Δευτέρα  07/10/2019  και  ώρα : 11:30 π. μ.
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις  ΔΙΠΛΟΥΝ :
α) Το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών:
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ:
Για τα νομικά πρόσωπα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα- αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ) με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους.

β) Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα της  Υπηρεσίας για το τμήμα 2 και  τμήμα 3   σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την τεχνική περιγραφή μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα ην αρμόδια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ κον Σκούρτη Φώτιο   τηλ. 26610- 40676 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781,  e-mail [email protected] ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΥΔΡΑΙΟΥ
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544