Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

37Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 37Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.12.20
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

Κέρκυρα,  11 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.  οικ. 41469

 

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

 

*****************

Έχοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 • την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,

την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 69863 Απόφαση (ΦΕΚ 4829/τ. Β’/2.11.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 69863 Απόφαση (ΦΕΚ 4829/τ. Β’/2.11.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

 • την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
 • την υπ’ αριθμόν 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», όπως ισχύει με την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. ΚΥΑ: 78363/5.12.2020 (ΦΕΚ 5350/τ.Β’/5.12.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020»,
 • την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2) – 25η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
 • τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

 

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (37η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 17.00 έως 23.00.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (linkσύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 2. Θέμα από την Παράταξη «Κέρκυρα να Ζεις» με τίτλο «Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης σχετικά με μέτρα ανακούφισης για όσους πλήττονται από την εφαρμογή του lockdown, για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού COVID-19 (Sars Cov-2) (Εισηγητής ο Επικεφαλής κ. Ιωάννης Τρεπεκλής).
 3. Θέμα από την Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με τίτλο «Συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης των μισθωτών σχολικών κυλικείων λόγω της πανδημίας του Covid-19» (Εισηγητής ο Επικεφαλής κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
 4. Έγκριση 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και του τμήματος Διαχείρισης και συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου για το έτος 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 5. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος).
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» με Κωδικό 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 7. Έγκριση υπογραφής Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 8. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 9. Παροχή εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το ακίνητο στη θέση «Πλάντραφος» Κοινότητας Κερκυραίων (Εισηγήτρια η κα Δήμαρχος).
 10. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 11. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα στην εταιρεία «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 12. Έγκριση της παραχώρησης καταστήματος της Δημοτικής αγοράς στην «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Όλοι Μαζί για το Περιβάλλον της Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας – Γεώργιος Παντελιός).
 13. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Τεμπλονίου και ευρύτερης περιοχής Λιβάδι Ρόπα «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΠΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ» για σύγχρηση με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο  Τεμπλονίου Κερκύρας (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «E-HORECA WANET (Efficient Hotel Restaurant & Catering Waste Network» του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Interreg H IPA “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 15. Διόρθωση της υπ. αριθ. 5-1/29.06.2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Κατανομή ποσού από τη δ΄ δόση 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», ως προς το σκέλος των κωδικών προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κα Μαρία Ζερβού).
 16. Κατανομή ποσού από τη γ΄ δόση έτους 2020, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κα Μαρία Ζερβού).
 17. Επανακαθορισμός νέων ποσοστών κατανομής των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2021 (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κα Μαρία Ζερβού).
 18. Παραχώρηση χρήσης χώρων για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κα Μαρία Ζερβού).
 19. Έγκριση κάλυψης δαπάνης για την έκδοση πρακτικών της ημερίδας «200 χρόνια από την εγκατάσταση των Εφορειών της Φιλικής Εταιρείας στην Επτάνησο» σε συνεργασία με την ΠΕ.Δ.Ι.Ν. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 20. Καθιέρωση υπερωρίας εργασίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για το έτος 2021 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 21. Έγκριση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στον κ. Ανδρέα Σπίνουλα του Σπυρίδωνος, που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΡΟΥΒΙΑ» Κοινότητας Μπενιτσών της Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 22. Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Οθωνών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
 23. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Εγκαταστάσεις/δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 24. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων από τον Οικισμό του τ. ΟΕΚ «Κέρκυρα V» (Άγιος Ιωάννης) στην Ε.Ε.Λ. Πέλεκα – Σιναράδων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας εκπαίδευσης». Ορισμός, ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
 26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πέντε βάσεων έδρασης από σκυρόδεμα». Ορισμός, ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις»
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής Παρατάξεως «Πρώτα η Κέρκυρα»
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότες για Διαφάνεια»
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Η Κέρκυρα Ψηλά»
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – «ΕΚΚΙΝΗΣΗ Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα»
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα 180ο»
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Συμμαχία»
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής Παρατάξεως «Κέρκυρα Αλλαγής»
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544