Δημοφιλή άρθρα
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Προμήθεια λαμπτήρων , ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού Διακόσμου για Δ.Ε. Κερκυραίων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να...
Αριθμός απόφασης 21-29 - Θέμα: Έγκριση κατάρτισης όρων διενέργειας κτηρίων για τη στέγαση γραφείων Κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρελίων.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Ο πρέσβης του Κατάρ στον Δήμαρχο. Την επίσκεψη του Πρέσβη του Κατάρ στην Ελλάδα κ....
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.04.20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΛΗΡ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΑΡΗΣ

ΤΗΛ 2662360233

 

Λευκίμμη Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Α.Π 2373 / 2020

Προς   :

1. κ. Κωνσταντίνο Λέσση

Δήμαρχο Δήμου Νότιας Κέρκυρας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς) Δήμου Νότιας Κέρκυρας

3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Νότιας Κέρκυρας

 

Κοινοποίηση :

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», καθώς επίσης και το άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020

 

καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22α Απριλίου 2020

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες Δήμου Νότιας Κέρκυρας στη Δ.Ε. Μελιτειέων
 2. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται ο χώρος στάθμευσης Περιβολίου Δ.Ε. Κορισσίων.
 3. Έγκριση παράτασης μίσθωσης Σχολικού Κέντρου στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων

4          Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου , στο οποίο στεγάζεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων

 1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020΄
 2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για ”Κατεπείγουσες εργασίες μικροβιακής απολύμανσης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) στα δημοτικά κτίρια και οχήματα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας”, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 55/2020
 3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την   απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : ‘’Προμήθεια γαντιών νιτριλίου μιας χρήσεως, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 55/2020”
 4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την   απευθείας ανάθεση «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου» σύμφωνα με τις παρ. 10 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2020) και παρ. 3 του άρθρου 43 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020) εξ αιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού» (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ)
 5. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια αυτόματων ταϊστρών, αυτόματων ποτιστρών, σπιτιών και τροφής σκύλων», σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/ τ. Α’/2020 (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ)
 6. Σύσταση μίας προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου πλήρους απασχόλησης , ειδικότητας εργατών καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) στο μεταβατικό οργανισμό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας κατ εφαρμογή της με αριθ. 381/2019 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια υλικών για επισκευές των φθορών των οδών Δ.Ε. Κορισσίων»

Σχετ.:   η με απ 2204/06-04-2020 αίτηση του αναδόχου

 1. Λήψη απόφασης για την “Προμήθεια υλικών για επισκευές των φθορών των οδών Δ.Ε. Μελιτειέων
 2. Λήψη απόφασης για την “Προμήθεια υλικών για επισκευές των φθορών των οδών Δ.Ε. Λευκιμμαίων.
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παξών και Δήμου Ν. Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

 

Ιωάννης Κ. Καββαδίας

 

Γιά οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωσή σας , ο Δήμαρχος και οι Υπηρεσίες του Δήμου είναι στην διάθεσή σας κατά μόνας καθώς και τηλεφωνικά.

Παρακαλούμε οι απόψεις σας , να αποσταλούν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου : ds@1406.syzefxis.gov.gr

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

 

 

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 1. ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 4. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ
 6. ΜΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 7. ΜΠΟΓΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 10. ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΖΕΡΒΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
 12. ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 13. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
 14. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
 15. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 16. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 17. ΜΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
 18. ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 19. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 20. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 21. ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 22. ΜΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 23. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
 24. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 25. ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 26. ΚΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544