Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.08.21

Την επιλογή αναδόχου,  για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794 ,

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 74.400,00€  (συμπ. Φ.Π.Α 24%)

Η χρηματοδότηση προέρχεται από  το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την αρ.  171.7/2000 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: Ρ4ΖΧ46Ψ844-ΙΝ9) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον Κ.Α. 64.7134.001/ 6.000,00€ και 64.7135.010/68.400,00€ του προϋπολογισμού έτους 2021

Δικαίωμα συμμετοχής  Οπως αναφέρονται στη παράγραφο 2.2.1.της Διακήρυξης.

 Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,η οποία ι ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €)

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στη παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 146, του Ν. 4364/2016. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, σε μια τοπική εφημερίδα  επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου,  www.corfu.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας ΚΔΝ (Μαράσλειο), Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στις     31/08/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα  12.30μ.μ. ώρα  λήξης υποβολής προσφορών

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ενστάσεις:Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544