Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ...
Αριθμός απόφασης 27-318 - Θέμα: Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων...
6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Αριθμός απόφασης 30-408 - Θέμα: Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30-408 ΑΔΑ: 9ΡΕΙ46ΜΓ2Α-ΟΘΓ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εσωτερικών τερματικών μονάδων ψύξης- θέρμανσης (fancoil) με υλικά σύνδεσης για ακίνητο που στεγάζονται...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.07.22

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κέρκυρα        19   – 7 – 2022   

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  &                                       Αρ. πρ. οικ.  27383/2022

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων,

Υποδομών και Δικτύων                                                                                                          

Διευθ.: οδός  Κ. Γεωργάκη αρ. 38,  Κέρκυρα

email: [email protected]

Τηλ. 2661364649

 

ΘΕΜΑ :   Καθορισμός νέας στάσης στην αστική λεωφορειακή γραμμή Ν4 «Ποταμός – Ευρωπούλοι »,    με την ονομασία: Στάση «Πανάρετος»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Δικτύων

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Έχοντας υπ’ όψιν:

 

 1. Την υπ’ αρ. πρ. 33958/29-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΕΟ46ΜΓ2Α-ΒΟΙ) απόφαση της Δημάρχου

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 1.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 35653/1968/23-10-1987 Απόφ. Υπουργού Μεταφ. & Επικοινων. με θέμα «καθιέρωση ζωνικού συστήματος κομίστρου στις αστικές γραμμές των αστικών ΚΤΕΛ…»,
 2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΤΣ/9742/88 Απόφ. Νομάρχη Κέρκυρας περί οριοθέτησης ζωνών αστικών γραμμών Κέρκυρας, και καθορισμού ορίων αστικών περιοχών, με βάση την οποία συμπεριλαμβάνονται στην ζώνη (Β), των ορίων αστικής περιοχής.
 3. Την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΜ/13328/95 Απόφ. Νομάρχη Κέρκυρας με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. ΤΣ/9742/88», Απόφ. Νομ.: οριοθέτηση ζωνών αστικών γραμμών Κέρκυρας»,
 4. Τις διατάξεις του Ν.2963/01(ΦΕΚ268Α) αρ. 6 και 7: «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», και την εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 7 αυτού, Υ.Α.αριθ.οικ.Β-54871/4060/2003(Β΄1364),
 5. Τις διατάξεις της αρ. 42000/2030/81 Απόφασης Υπουργού Συγκοινωνιών, «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση κανονιστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.Δ.102/73, περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελούμενων δημόσιων επιβατικών συγκοινωνιών»,
 6. Τον Ν.3852/2010(Α΄87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αρ. 94 παρ.2 & 4: «πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων» ως και αρ. 282 παρ. 1: «γενικές μεταβατικές διατάξεις»,
 7. Την Υ.Α. οικ. Β-54871/4060/ΦΕΚ 1364 Β΄/2003, περί καθορισμού αστικών γραμμών, αφετηριών, στάσεων κλπ.,
 8. Την υπ’ αρ. πρ. 19131/2022 σχετική εισήγηση της Δ/νσης ΤΥ του Δήμου.

 

Αποφασίζουμε:

 

 Την δημιουργία μιας νέας στάσης της «Αστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε.», στην περιοχή «Ευρωπούλοι» με την τοπική ονομασία: «Στάση Πανάρετος», για την αστική λεωφορειακή γραμμή Ν4 «Ποταμός – Ευρωπούλοι», σε σημείο που εμφανώς επισημαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο της περιοχής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησής της.

 

 

Συνημμένα:

 • Απόσπασμα χάρτη της περιοχής,
 • Σχέδιο επισήμανσης του σημείου της νέας στάσης.

 

Αποδέκτες :

 • Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

Γενική Δ/νση Μεταφορών – Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε  Παπάγου Τ.Κ. 10191 Αθήνα

 • Αστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε.

 

Κοινοποίηση:

 • Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας

και Αδειών Μεταφορών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας                                                                       & Διαποντίων Νήσων.

 • Δ/νση Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Τροχαίας.
 • Γραφείο Δημάρχου.

Γραφείο Αντιδημάρχου Τ.Ε.Υ&Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 Νικόλαος  Καλόγερος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544