Δημοφιλή άρθρα
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα,...
13Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αποτέλεσμα Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon Repos”» της Πράξης «Αποκατάσταση τριών...
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 15.04.21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6-33/29-03-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών, εγκρίθηκε η απευθείας εκμίσθωση των κάτωθι καταστημάτων στη δημοτική αγορά Κέρκυρας:

1) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 80,19,20 για χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 79,21,22 για χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3)Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 91,111 για χρήση ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

4) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 119β,121 για χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 119α, 122 για χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

6) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 124, 123 για χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

7) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 120β με χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

8) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 63, 39 για χρήση ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

9) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 98α, 118 για χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

10) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 98β, 117 για χρήση ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

11) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 71, 31 για χρήση ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

12) Ενιαίο κατάστημα με στοιχεία 70, 32 για χρήση ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν οι όροι της μίσθωσης οι οποίοι είναι ίδιοι με εκείνους που είχαν καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 30656/11-09-2020 διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν κλειστό φάκελο ενδιαφέροντος στη διεύθυνση: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας , Λ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα, στον οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται αίτηση για συγκεκριμένο κατάστημα καθώς και το ποσό του μηνιαίου μισθώματος που προσφέρεται. Επίσης πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη διακήρυξη τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή, ήτοι:

Α) εγγύηση συμμετοχής.

Β)Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του.  Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νομικού προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Δ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του

Ε) προκειμένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης πρόσκλησης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του χώρου  που πρόκειται να εκμισθωθεί  και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο  για άλλους λόγους.

Η) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο του συμμετέχοντος και του εγγυητή.

Τα ανωτέρω (Γ,Δ  και Η ) δικαιολογητικά  ισχύουν επιπλέον και για κάθε εταίρο  εφόσον είναι εταιρεία εκτός στην περίπτωση της ΑΕ όπου τότε ισχύουν για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες κατατίθενται σε πρωτότυπα η ευανάγνωστα αντίγραφα. Αντίστοιχα δικαιολογητικά ιδιωτικών εγγράφων κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 17 Μαίου 2021.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατερέλου Σπυριδούλα

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544