Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δήμαρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δήμαρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.03.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 06/03/ 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρίθμ. πρωτ. : 8727

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 .

 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2300/29-3-2016 (ΑΔΑ:ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

 5. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/τ. Β΄/22-08-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8183/18-11-2019 (ΑΔΑ:7ΝΑ046ΜΤΛΒ-Ι8Β) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του νησιού της Κέρκυρας.

 7. Το με αριθμ. πρωτ. 271638/11-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. πρωτ. 84081/26-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών».

 8. Την με αριθμ. πρωτ. 10-129/18-12-2019 (ΑΔΑ:Ω83Ψ46ΜΓ2Α-1Ω3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15247/18-12-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

 10. Την με αριθμ. πρωτ. 5120/20-1-2020 (ΑΔΑ:Ω3ΟΕΟΡ1Φ-ΖΣΟ) Έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου της ανωτέρω απόφασης.

 11. Το γεγονός ότι η διάρκεια της απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ μήνες από την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του νησιού της Κέρκυρας, ήτοι από την 12η Νοεμβρίου 2019.

 12. Την αριθμ. πρωτ. 4393/05-02-2020 (ΑΔΑ: 964Π46ΜΓ2Α-ΨΨΞ) ανακοίνωση Δημάρχου για την πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης .

 13. Τους Πίνακες Αποτελεσμάτων της ανωτέρω ανακοίνωσης που αναρτήθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. : 7829/27-2-2020 πρακτικό ανάρτησής τους.

 14. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν όλες οι απαιτούμενες θέσεις με την ως άνω ανακοίνωση.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12-07-2020, που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και την διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 12-11-2019, ως εξής:

α.α.

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Τυπικά προσόντα

1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

α) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι οδηγούν στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας

ή

Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρία, και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους ανωτέρω, τίτλους σπουδών (περίπτ. α), θα καλυφθεί από υποψήφιο που αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτει απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

2

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

1

α) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας

ή

Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρία, και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού ή Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη Υδραυλικού) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών (περ. α), θα καλυφθεί από υποψήφιο που αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 καθώς και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν.

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από την Δευτέρα 09/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020, επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τυπικών προσόντων και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν καθώς και ότι γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362773, -776.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων «www.corfu.gr» και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, με πρακτικό ανάρτησης και να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα του Νομού μας.

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας

και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544