Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΩΝΕΤΗ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΩΝΕΤΗ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.05.21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

Η Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου Δήμαρχος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκτελέστρια της διαθήκης του αποβιώσαντος την 02/05/1986 στην Αθήνα Ιωάννη Δραγωνέτη του Λαυρεντίου και εκκαθαρίστρια της Κοινωφελούς Περιουσίας Ιωάννη Δραγωνέτη του Λαυρεντίου εφεξής Περιουσία, αφού έλαβε υπόψη της:

α) τους όρους της 24/09/1984, υπ’ αριθμόν 2009 δημοσίας διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’ αριθμόν 83 τόμος 1059 πρακτικό του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας εγκατέστησε κληρονόμο το Δήμο Κερκυραίων νυν Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

β) την υπ’ αριθμόν 18227/10-12-1990 δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της  συμβολαιογράφου Κέρκυρας Αδαμαντίνης Μανωλίδου Κοντού, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθυκοφυλακείου  Αθηνών εν τόμω 3741 και αύξοντα αριθμό 222 στις 28 Μαρτίου του 1991.

γ) την με ημερομηνία 08/03/2021 έκθεση εκτίμησης ακινήτων του πιστοποιημένου εκτιμητή Πολυχρονόπουλου Βασίλειου.

δ) τις διατάξεις του άρθ.24§2-4 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

ε) την υπ’ αριθμόν 11-73/18-05-1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων περί επιλογής δικαιούχων περιουσιακών στοιχείων της Κληρονομιάς Ιωάννη Δραγωνέτη.

στ) το υπ’ αριθμόν πρωτ. 1136363/4376/Α0011/23-02-1999 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών , Γενική Δ/νση Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων περί έγκρισης της επιλογής δικαιούχων περιουσιακών στοιχείων της Κληρονομιάς Ιωάννη Δραγωνέτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ι. Την εκποίηση των κάτωθι ακινήτων:

α) Διαμέρισμα 2ου ορόφου εμβαδού 47 τ.μ στην οδό Νικοπόλεως 21 στην Αθήνα.

β) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 50,10 τ.μ στην οδό Λάσκου Β. 19-21, Παγκράτι στην Αθήνα.

ΙΙ. Η εκποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων ακινήτων θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

1) Η διαδικασία εκποίησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§2-4 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Η παραπάνω εκκαθαρίστρια της Περιουσίας κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και Τρίτη 31 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στη ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο, 49100, Κέρκυρα.

Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκποίηση των ακινήτων ορίζεται α) το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500,00 ευρώ) για το διαμέρισμα 2ου ορόφου εμβαδού 47 τ.μ στην οδό Νικοπόλεως 21 στην Αθήνα και

β) πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (59.600,00 ευρώ) για το διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 50,10 τ.μ στην οδό Βασιλέως Λάσκου 19-21, Παγκράτι στην Αθήνα.

2) Μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www1.gsis.gr/gspp/portal/el) καθώς και στην ιστοσελίδα www.corfu.gr, η εκτελέστρια θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους.

3) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο την έγγραφη προσφορά τους προς την Περιουσία, μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία είναι:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

β) αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους,

γ) αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης και

δ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το 1/10 επί του ελάχιστου όρου του τιμήματος.

Σε αυτήν (προσφορά) επίσης θα περιλαμβάνονται:

α) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως πλήρη διεύθυνση, για να του επιδοθεί κάθε σχετικό με την εκποίηση έγγραφο, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ή email,

β) το προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως και τέλος

γ) ο ορισμός τρίτου προσώπου του ως εγγυητή της διαδικασίας, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά του (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης).

4) Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας την διαδικασίας, εκτός από εκείνον που θα αναδειχθεί αγοραστής, στον οποίο θα συμψηφιστεί η χρηματική εγγύηση.

5) Οι προσφέροντες οι οποίοι θα υποβάλλουν ιδιοχείρως την προσφορά τους μαζί με όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής.

6) Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται το άνοιγμα των προσφορών, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του, που να διαμένει στον τόπο τούτο και προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών. Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά του ανοίγματος προσφορών.

7) Από την χρονολογία που θα κοινοποιηθεί η έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας, η σύμβαση της αγοραπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά και από τον χρόνο αυτό τρέχει και ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.

8) Η Περιουσία δεν ευθύνεται απέναντι του αγοραστή για την εν γένει κατάσταση των ακινήτων ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά.

9) Σε περίπτωση εκνίκησης επιστρέφεται το τίμημα που καταβλήθηκε μαζί με τους τόκους που τυχόν έχουν καταβληθεί και απαλλάσσεται ο αγοραστής από τις δόσεις που τυχόν οφείλει. Σε μερική εκνίκηση επιστρέφεται ανάλογο ποσό που ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα Δικαστήρια.

10) Σε περίπτωση ενυπόθηκων χρεών, εγγραφής προσημείωσης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ., το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του δανειστή και το ακίνητο μεταβιβάζεται στον αγοραστή ελεύθερο του σχετικού βάρους.

11) Τα ακίνητα που εκποιούνται δεν είναι μισθωμένα

12) Το τίμημα καταβάλλεται ολόκληρο, την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης ακινήτου και συμψηφίζεται σε αυτό η χρηματική εγγύηση προκαταβολής 1/10 του ελάχιστου όρου προσφοράς και υπογράφεται το συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

13) Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα την παραπάνω ημερομηνία, αλλά και δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, η αγοραπωλησία θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, η εγγυητική επιστολή ίση με το 1/10 του ελάχιστου όρου προσφοράς καταπίπτει και αποδίδεται στην Περιουσία και το ακίνητο εκτίθεται πάλι σε δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σε αυτόν και εισπραττόμενης, κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, χρηματικής ποινής ίσης με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα η επιπλέον προσφορά περιέρχεται στην Περιουσία.

14) Επίσης, υπέρ της Περιουσίας καταπίπτει και η εγγύηση που κατατέθηκε, αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή τους.

15) Τα τέλη του πωλητήριου συμβολαίου, τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου, καθώς και ο φόρος μεταβίβασης  βαρύνουν τον αγοραστή μονομερώς.

16) Η εκποίηση του ακινήτου θα κατακυρωθεί προσωρινά στον προσφέροντα την μεγαλύτερη τιμή, μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης για την εκποίηση του ακινήτου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www1.gsis.gr/gspp/portal/el) καθώς και στην ιστοσελίδα www.corfu.gr. Το πωλητήριο θα υπογραφεί μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§3 του Ν.4182/13, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκποίησης και εφόσον αυτή δεν διατυπώσει αντίρρηση για τη σύναψη του πωλητήριου συμβολαίου. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της Αρχής.

17) Αν το προσφερόμενο τίμημα είναι μικρότερο, η εκκαθαρίστρια της Περιουσίας δύναται να προβεί στην σύναψη του συμβολαίου αγοραπωλησίας, μόνον με τη συναίνεση του κληρονόμου και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής.

18) Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα η εκκαθαρίστρια της Περιουσίας καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου τους ζητούν να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής προσφορών, προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.

19) Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπροσωπηθούν ενώπιον της εκτελέστριας, με αντιπρόσωπο, τον οποίο θα έχουν εφοδιάσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ανακοίνωσης, ο σκοπός και οι ειδικότερες εντολές που αναφέρονται στην παρούσα.

20) Τέλος, η έγκριση της προσφοράς απόκειται στην εκκαθαρίστρια της Περιουσίας, τον κληρονόμο και την κατά τον νόμο αρμόδια αρχή, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Κέρκυρα 19 Μαΐου 2021

Η Εκτελέστρια

 

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

Δήμαρχος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

 

 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, Μαράσλειο Μέγαρο Τ.Κ 49100 Κέρκυρα

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων τηλ: 2661362711 και 2661362724. Email: [email protected]

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544